ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – pozastavení

Obsah

  1. Co jsou pozastavení všeobecných cel?
  2. Kontaktní místa

Co jsou pozastavení všeobecných cel?

Pozastavení schválená na základě článku 31 Smlouvy o fungování EU představují výjimku z obvyklého stavu věcí, tedy z hrazení cla stanoveného ve společném celním sazebníku za všechny výrobky propuštěné do volného oběhu.
Tato pozastavení umožňují po dobu platnosti daného opatření a na neomezené množství, bez ohledu na původ výrobků, úplné (úplné pozastavení) nebo částečné (částečné pozastavení) zproštění od běžných cel vztahujících se na dovoz zboží (těmito pozastaveními nejsou dotčena antidumpingová cla).

Vztahuje se na ně nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 (Úř. věst. L 354, 17.12.2013, s. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
Každých šest měsíců je předmětem přezkumu.

Zásady jsou uvedeny ve sdělení Komise o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Hlavní podmínkou pro pozastavení je, že

  • neexistuje žádný konkurenční evropský výrobek a
  • výše nevybraného cla nesmí být nižší než 15 000 EUR ročně.

Žádosti musí být Komisi podány prostřednictvím příslušných správních orgánů členských států nejpozději dne:

  • 15. března pro zavedení dne 1. ledna příštího roku a
  • 15. září pro zavedení dne 1. července příštího roku.
Další informace k veškerým lhůtám na vnitrostátní úrovni naleznete na internetových stránkách správního orgánu Vašeho členského státu.

Námitky vůči pozastavením musí být podány ke správním orgánům téhož členského státu.

Formuláře, které je nutno vyplnit, jsou uvedeny ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 (2011/C 363/02).

Tyto internetové stránky se pravidelně aktualizují po doručení nových žádostí a na základě jednání ve skupině pro hospodářské otázky celních sazeb. Chcete-li být o těchto aktualizacích informováni, přihlaste se prosím k odběru našeho zpravodaje Taxation & Customs online - Website Update. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_cs.htm