Rejestracja i identyfikacja przedsiębiorców
 

Niniejsza strona umożliwia dostęp do informacji związanych z systemem rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI) ustanowionym przez rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. [SYS]establishing the Community Customs Code, last amended by Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005

  1.  Weryfikacja numeru EORI
  2. Szukaj informacji na następujące tematy: organy nadające numer EORI
  3. Szukaj informacji na następujące tematy: organy rejestrujące w ramach EORI