Παρακολούθηση Πράξεων Εξαγωγής βάσει MRN - μόνο διεθνείς διακινήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 

Export MRN Follow-up

Τα στοιχεία δημοσιεύονται μόνο για για ενημέρωση και δεν είναι δεσμευτικά ούτε για την Επιτροπή ούτε για τις εδνικές υπηρεσίες. Για συγκεκριμένες ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνείστε με τις τελωνειακές αρχές της συγκεκριμένης χώρας.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα MRN είναι διαθέσιμεσες μόνο για τις διεθνείς διακινήσεις που ολοκληρώθηκαν μετά τις

Top