Kontrola vývozných MRN (iba mezinárodné tranzitné)

Posledná aktualizácia 
Webserver EUROPA poskytuje údaje tak, ako ich obdržal od rôznych IT zariadení z rôznych krajín. Poskytnuté údaje sú iba informatívneho charakteru a nie sú záväzné ani pre Komisiu ani pre príslušné národné colné orgány. Ohľadne podrobnejších preverení a informácií týkajúcich sa obsahu prosím kontaktujte colné orgány príslušnej krajiny.