Πίνακας Περιεχομένων

  1. Γιατί λαμβάνω απάντηση ;
  2. Γιατί η εφαρμογή παρακολούθησης ARC αναφέρει διαφορετική κατάσταση από αυτήν της Εθνικής μου Διοίκησης?
  3. Γιατί η τρέχουσα κατάσταση μιας διακίνησης δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή Παρακολούθησης ARC?
  4. Με ποιόν πρέπει να έρθω σε επαφή για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή μια διακίνηση ειδικού φόρου κατανάλωσης?

Γιατί λαμβάνω απάντηση ;

Η ακόλουθη λίστα παρέχει τους πιο συνηθισμένους λόγους που οδηγούν σε <Άγνωστος Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς> απάντηση: 

Αρχή

Γιατί η εφαρμογή παρακολούθησης ARC αναφέρει διαφορετική κατάσταση από αυτήν της Εθνικής μου Διοίκησης?

Για τις διακινήσεις προϊόντων ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένας αριθμός ηλεκτρονικών μηνυμάτων ανταλλάσσονται μέσω του διεθνούς δικτύου κοινών επικοινωνιών (CCN) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ιδέα αυτών των ανταλλαγών είναι παρόμοια με αυτή του ασφαλούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: η εθνική διοίκηση αποστολής υποβάλλει το μήνυμα στην Πύλη CCN (παρόμοια με ένα εξερχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το δίκτυο CCN μεταφέρει το μήνυμα στην πύλη CCN της χώρας προορισμού και η εθνική υπηρεσία λήψης ανακτά το μήνυμα από την εν λόγω πύλη (παρόμοια με ένα εισερχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).< P>Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η εφαρμογή Παρακολούθησης ARC μπορεί να παρέχει μόνο τις λεπτομέρειες μεταφοράς των μηνυμάτων που διέρχονται από αυτές τις πύλες. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή παρακολούθησης ARC.

Υπάρχουν αρκετά πιθανά σενάρια όπου μπορεί να προκύψει απόκλιση μεταξύ της κατάστασης της διακίνησης στο EMCS στη βάση δεδομένων των εθνικών διοικήσεων και της εφαρμογής παρακολούθησης ARC. Τα πιο συνηθισμένα σενάρια είναι:

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα στοιχεία που παρέχονται από την εφαρμογή παρακολούθησης ARC είναι μόνο για ενημέρωση και δεν δεσμεύουν ούτε την Επιτροπή ούτε τις ενδιαφερόμενες εθνικές διοικήσεις.

Αρχή

Γιατί η τρέχουσα κατάσταση μιας διακίνησης δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή Παρακολούθησης ARC?

Η εφαρμογή ARC Follow - up λαμβάνει δεδομένα απευθείας από το σύστημα CS/MISE. Οι καταστάσεις που εμφανίζονται στη σελίδα αποτελεσμάτων της εφαρμογής ARC Follow - up αντιγράφουν τις ήδη υφιστάμενες στο Διάγραμμα Ροής Καταστάσεων (State Transition Diagram) όπως έχει συμφωνηθεί για το CS/MISE.

Οι ακόλουθοι γνωστοί περιορισμοί εμφανίζονται στο CS/MISE:

Αρχή

Με ποιόν πρέπει να έρθω σε επαφή για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή μια διακίνηση ειδικού φόρου κατανάλωσης?

Για όλες τις περαιτέρω διευκρινίσεις και έρευνες σχετικά με τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, την Πολιτική περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, τα Γραφεία Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και πληροφορίες Διακινήσεων Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εθνική Διοίκηση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Αρχή