European Commission logo

Информационна система за управление на акциза - Помощ

Table of Contents

  1. Защо получавам отговор <Непознат ARC номер>?
  2. Защо приложението за проследяване на ARC номер отчита различно състояние на движението от приложението на моята национална администрация?
  3. Защо действителното състояние на движение не е представено в приложението "Проследяване на АРК Номер"?
  4. С кого трябва да се свържа за повече подробности относно акцизите или акцизното движение?

Защо получавам отговор <Непознат ARC номер>?

Следният списък съдържа най-често срещаните причини за получаване на отговор <Непознат АРК номер>  

Начало

Защо приложението за проследяване на ARC номер отчита различно състояние на движението от приложението на моята национална администрация?

За акцизни движения се обменят редица електронни съобщения в собствената международна комуникационна мрежа на Европейската комисия (Обща комуникационна мрежа CCN).

Концепцията за тези обмени е много подобна на сигурната електронна поща: изпращащата национална администрация подава съобщението през нейния канал за връзка (CCN Gateway), CCN мрежата пренася съобщението до канала за връзка на страната на получаване и приемащата национална администрация извлича съобщението от него (сравнимо с входящо съобщение в електронна поща).

Важно е да се разбере, че приложението "Проследяване на АРК номер" може да осигури само данни за съобщенията, минаващи през тези канали за връзка. Съдържанието на съобщенията не е достъпно за приложението "Проследяване на АРК номер".

Възможно е да има няколко сценария, при които може да възникне несъответствие между състоянието на движение в EMCS в базата данни на националните администрации и приложението "Проследяване на АРК номер". Най-често срещаните сценарии са:

Важно е да се подчертае, че данните, предоставени от приложението "Проследяване на АРК номер" са само за информация и не обвързват нито Комисията, нито съответните национални администрации.

Начало

Защо действителното състояние на движение не е представено в приложението "Проследяване на АРК Номер"?

Приложението за проследяване на ARC получава данни директно от CS/MISE. Състоянията, представени на страницата с резултати от Проследяването на ARC, са същите както съществуващите в Диаграмата за състоянията и преходите, договорена за CS/MISE.

Следните известни ограничения присъстват в CS/MISE:

Начало

С кого трябва да се свържа за повече подробности относно акцизите или акцизното движение?

За всички по-нататъшни разяснения и запитвания относно акцизите, акцизната политика, акцизите учреждения и детайлите по акцизите движения, трябва да се обърнете към вашата национална администрация, компетентна за акцизите.

Начало