This text is partly in English. The translation will be uploaded as soon as possible.


Pojem „prach“ nemá presné vedecké vymedzenie; zvyčajne je vymedzený ako tuhá látka, ktorá bola rozdrobená na prášok alebo jemné častice. Pri stanovení, či ide o nebezpečný prach, je veľkosť častíc rovnako dôležitá ako povaha prachu. Všeobecne platí, že najnebezpečnejšie sú typy prachu s veľmi malými časticami, ktoré sú ľudským okom neviditeľné, ako je to v prípade jemného prášku. Tieto typy častíc sú dostatočne malé na to, aby boli vdýchnuté, ale zároveň dosť veľké na to, aby sa zachytili v pľúcnom tkanive a neboli vydýchnuté. Niektoré látky (napr. azbest) však produkujú veľmi hrubý prach s veľkými časticami, ktorý môže byť tiež nebezpečný.

Poznámka: látky môžu produkovať prach s rozlične veľkými časticami – to, že ste schopní vidieť iba veľké častice alebo zrnká prachu neznamená, že nie sú prítomné aj drobné častice.1. Aké existujú typy prachu?

Nanomateriály: Mnoho moderných procesov využíva nanomateriály. Nanomateriály sú obzvlášť nebezpečné, lebo môžu preniknúť priamo do krvného obehu, a to buď cez kožu, alebo cez pľúcne membrány pri vdýchnutí. Mali by sa považovať za nebezpečné pre zdravie, bez ohľadu na materiál, z ktorého sú vyrobené. Bežné ochranné vybavenie neposkytuje primeranú ochranu. Pred otvorením takýchto výrobkov, alebo kým sa pokúsite odobrať ich vzorku, musíte kontaktovať svoje laboratórium.

Toxický prach: These are generally produced when working with substances which are themselves toxic e.g. chemicals containing lead, mercury, chromium or toxic organic substances such as fentanyl and its analogues. If inhaled, they could damage your lungs or get into your bloodstream and be distributed throughout your body. Fentanyles and other synthetic opioids can cause very rapid respiratory depression and sedation. See Controlled Drugs.

Obťažujúci prach: Môže sa tvoriť pri manipulácii s materiálmi, ako sú:
Tieto typy prachu sú vo všeobecnosti len dráždivé, v koncentrovanej forme však môžu byť pre ľudské zdravie nebezpečné. Prach z tvrdého dreva je karcinogénny (pozri oddiel 7).

V niektorých priestoroch sa pri práci môžete stretnúť s konopným prachom (napr. v oficiálnom sklade). Tento typ prachu nie je považovaný za obzvlášť nebezpečný, lebo telo ho nevstrebáva ľahko a jeho koncentrácia je vo všeobecnosti nízka.

Horľavý prach: Horľavý prach sa vznáša vo vzduchu v oblakoch a môže sa ľahko vznietiť, pričom môže začať horieť alebo spôsobiť výbuch. Môže byť zapálený iskrou alebo otvoreným plameňom, alebo dokonca aj tým, že sa usadí na horúcom povrchu. Keď sa horľavý prach usadí a vznieti, môže začať horieť plameňom alebo jednoducho tlieť – dlho po tom, ako bol odstránený zdroj vznietenia. Po výbuchu sa horľavý prach môže rozptýliť do širokého okolia, čím sa zvyšuje riziko vážneho požiaru.

Je veľmi nepravdepodobné, že pri svojej práci sa stretnete s akýmkoľvek horľavým prachom.2. Kde by som sa s ním mohol stretnúť?

S obťažujúcim prachom sa môžete stretnúť takmer kdekoľvek. Medzi najčastejšie typy obťažujúceho prachu patrí:
Na miestach, kde sa nakladajú, vykladajú alebo premiestňujú hromadné náklady (napr. obilie, kovové rudy, uhlie atď.) sa môžete stretnúť aj s toxickým alebo horľavým prachom v nebezpečných koncentráciách.3. Aké poškodenie môže prach spôsobiť?

Prach vo všeobecnosti spôsobuje poškodenie pľúc a dýchacieho systému, ale niektoré typy môžu spôsobiť rakovinu. Hlavné ochorenia spojené s vdychovaním nebezpečného prachu sú:

Benígna pneumokonióza. Ochorenie spôsobené vdychovaním zdanlivo neškodného prachu, ktorý sa usadzuje v pľúcach v takej miere, že je viditeľný pri röntgenovom vyšetrení. Prach nespôsobuje poškodenie pľúcneho tkaniva, a preto ochorenie nevedie k zdravotnému postihnutiu. Takýto stav býva najčastejšie spájaný s prachom z kovov, ako sú železo a cín.

Pneumokonióza. Ide o súhrnný názov pre skupinu chronických pľúcnych ochorení, ktoré sú spôsobované najmä vdychovaním minerálneho prachu. Tento pojem zahŕňa rad ochorení, ktoré sú pomenované podľa prachu, ktorý ich spôsobil. Najznámejšie sú:
Pneumonitída. Zápal pľúcnych tkanív alebo priedušiniek spôsobený najmä vdychovaním prachu určitých kovov. Symptómy sú podobné ako pri pneumónii, ale líšia sa mierou závažnosti, v závislosti od toho, ktorý kov je vdychovaný. Toto ochorenie najčastejšie spôsobuje prach kadmia a prach berýlia.

Mezotelióm pleury. Nádor pľúc, spôsobený najmä vystavením účinkom azbestu (pozri azbest).

Rakovina pľúc. Takisto môže nasledovať po akomkoľvek vystavení účinkom azbestu (pozri azbest).4. Čo možno urobiť na zníženie rizika?

V nariadeniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia boli stanovené limity vystavenia pre väčšinu typov prachu vrátane obťažujúceho prachu. Mali by ste si preštudovať vnútroštátne usmernenia a právne predpisy EÚ.

Keďže však vo väčšine prípadov budete mať pravdepodobne obmedzenú kontrolu nad zdrojmi prachu, musíte prijať všetky opatrenia na zníženie rizík. Mali by ste:
Poznámka: V prašnom prostredí by ste sa mali zdržiavať len na absolútne minimálny čas potrebný na vykonanie prác – aj keď používate ochranné prostriedky dýchacích orgánov.Podrobnejšie informácie nájdete v právnych predpisoch a usmerneniach vašej štátnej správy.Usmernenia uvedené v tomto oddieli majú slúžiť ako všeobecné pripomenutie rizík, s ktorými sa možno stretnúť počas prehliadok a pri odoberaní vzoriek, bezpečnostného vybavenia, ktoré by ste mali použiť, a opatrení, ktoré by ste mali prijať.


Revízie
Verzia Dátum Zmeny
1.0 12.10.2012 Prvá verzia
1.1 15.07.2021 Update - text modification