Terminam “putekļi” nav precīza zinātniska satura, bet parasti to definē kā cietvielu, kas sabirzusi pulverī vai smalkās daļiņās. Nosakot, vai putekļi ir bīstami, daļiņu lielums ir tikpat būtisks kā putekļu veids. Vispār visbīstamākie ir putekļi ar ļoti mazām, cilvēka acij nesaskatāmām daļiņām, kā tas ir smalku pulveru gadījumā. Šādas daļiņas ir pietiekami mazas, lai tās varētu ieelpot, bet vienlaikus pietiekami lielas, lai paliktu plaušu audos un netiktu izelpotas. Tomēr dažas vielas (piemēram, azbests) rada ļoti rupjus putekļus ar lielām daļiņām, kas arī var būt bīstamas.

Ņemiet vērā — vielas var radīt putekļus ar dažādu lielumu daļiņām. Tas vien, ka jūs redzat tikai putekļu lielās daļiņas vai graudiņus, vēl nenozīmē, ka gaisā nav arī mazo daļiņu un graudiņu.1. Kādu veidu putekļi ir sastopami?

Nanomateriāli: Daudzos modernajos procesos tiek izmantoti nanomateriāli. Tie ir īpaši bīstami, jo var tikt absorbēti asinsritē tieši caur ādu un caur plaušu membrānām, kad tos ieelpo. Tie jāuzskata par bīstamiem veselībai neatkarīgi no materiāla, no kura tie radušies. Parastie aizsarglīdzekļi nenodrošinās atbilstošu aizsardzību — pirms atvērt iepakojumu vai mēģināt ņemt šādu produktu paraugus, jums ir jāsazinās ar savas darbavietas laboratoriju.

Toksiski putekļi: Tie parasti rodas, strādājot ar vielām, kas pašas ir toksiskas (piemēram, svins, dzīvsudrabs, hroms utt.). Ieelpojot tos, var tikt nodarīts kaitējums jūsu plaušām vai tie var iekļūt jūsu asinsritē un izplatīties pa visu ķermeni.

Traucējoši putekļi: Tie var rasties, darbojoties ar tādiem materiāliem kā:
Šāda veida putekļi parasti ir tikai kairinoši, bet koncentrētā veidā tie var būt bīstami veselībai. Cietkoksnes putekļi ir kancerogēni (skatīt 7. iedaļu).

Dažviet darba laikā jums var nākties saskarties ar kaņepju putekļiem (piemēram, oficiālā noliktavā). Šāda veida putekļi nav uzskatāmi par īpaši bīstamiem, jo ķermenis tos viegli absorbē un tie parasti ir zemā koncentrācijā.

Uzliesmojoši putekļi: Uzliesmojoši putekļi pārvietojas pa gaisu mākoņos un ir viegli aizdedzināmi, izraisot uzliesmojumu vai eksploziju. Tie var tikt aizdedzināti ar dzirksteli vai atklātu liesmu, vai pat tikai nosēžoties uz karstas virsmas. Ja uzliesmojoši putekļi nosēžas un aizdegas, tie var uzliesmot vai vienkārši kvēlot — vēl ilgi pēc tam, kad vairs nav saskarē ar aizdegšanās avotu. Pēc eksplozijas uzliesmojoši putekļi var tikt izkliedēti plašā teritorijā, palielinot nopietna ugunsgrēka risku.

Ir visai mazticami, ka savā darbā jums nāksies saskarties ar uzliesmojošiem putekļiem.2. Kur iespējams nonākt saskarē ar tiem?

Traucējoši putekļi var būt gandrīz jebkur. Daži no visizplatītākajiem veidiem ir:
Ar toksiskiem vai uzliesmojošiem putekļiem bīstamās koncentrācijās jums var nākties saskarties arī vietās, kur tiek iekrauta, izkrauta vai pārvietota beztaras krava (piemēram, labība, metāla rūdas, ogles utt.).3. Kādu kaitējumu var radīt putekļi?

Putekļi kopumā rada kaitējumu plaušām un respiratorajai sistēmai, bet dažu veidu putekļi var izraisīt vēzi. Galvenās slimības, kas saistītas ar bīstamu putekļu ieelpošanu, ir:

Labdabīga pneimokonioze. Slimība, ko izraisa šķietami nekaitīgu putekļu ieelpošana un to nogulsnēšanās plaušās tādā apmērā, ka tie ir saskatāmi rentgenuzņēmumā. Tie nerada kaitējumu plaušu audiem, tāpēc slimība nerada invaliditāti. Šī slimība pārsvarā ir saistīta ar metāla, piemēram, dzelzs un alvas, putekļu ieelpošanu.

Pneimokonioze. Kopējs nosaukums grupai hronisku plaušu slimību, ko izraisa noteiktu minerālu putekļu ieelpošana. Šis termins aptver vairākas slimības, kuru nosaukumi atvasināti no tās izraisošo putekļu nosaukumiem. Pazīstamākās no tām ir:
Pneimonīts. Plaušu audu vai bronhiolu iekaisums, ko pārsvarā izraisa noteiktu metālu putekļu ieelpošana. Simptomi ir līdzīgi pneimonijas simptomiem, bet var atšķirties smaguma pakāpe atkarībā no tā, kurš metāls ticis ieelpots. Visbiežākais cēlonis ir kadmija un berilija putekļu ieelpošana.

Pleiras mezotelioma. Plaušu audzējs, ko pārsvarā izraisa saskare ar azbesta iedarbību (skatīt azbests).

Plaušu vēzis. Arī šī slimība var sekot jebkādai saskarei ar azbesta iedarbību (skatīt azbests).4. Kas darāms, lai samazinātu risku?


Attiecībā uz vairumu putekļu veidu, tostarp traucējošiem putekļiem, ekspozīcijas robežas ir noteiktas veselības aizsardzības un drošības noteikumos. Jums vajadzētu iepazīties ar norādēm jūsu valsts vadlīnijās un ES tiesību aktos.

Tomēr, tā kā vairumā gadījumu jums, iespējams, nebūs daudz iespēju noskaidrot putekļu izcelsmes avotu, jums jāveic visi iespējamie piesardzības pasākumi risku mazināšanai. Rīkojieties šādi:
Ņemiet vērā — putekļainā vidē jums vajadzētu atrasties tikai absolūti minimālo laiku, kāds vajadzīgs darba veikšanai, — pat tad, ja izmantojat elpceļu aizsardzības līdzekļus.Norādes šajā iedaļā ir sniegtas kā vispārīgs atgādinājums par riskiem, ar kādiem iespējams sastapties pārbaudes un paraugu ņemšanas procedūru laikā, par izmantojamo drošības aprīkojumu un veicamajiem piesardzības pasākumiem.
Sīkāka informācija meklējama jūsu valsts pārvaldes iestāžu izdotajos normatīvajos aktos un vadlīnijās.


Pārskatīšana
Redakcija Datums Izmaiņas
1.0 12.10.2012 Pirmā redakcija