Šiuo metu naudojamos trys pavojingumo žymų ir klasifikavimo sistemos. Dažniausiai taikoma ADR (žr. toliau). Gali būti naudojami ir GHS simboliai (GHS piktogramos). Trečiasis ženklų rinkinys (cheminių medžiagų pavojingumo simboliai) jau nebenaudojamas, bet tokių ženklų vis dar gali būti ant kai kurių pakuočių.1. ADR vežamų krovinių piktogramos ir pavojingumo klasės


Piktograma Klasė Pavojingumo kategorija
1.1 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.1 poklasis
Masinio sprogimo pavojus
1.2 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.2 poklasis
Išsvaidymo pavojus
1.3 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.3 poklasis
Gaisro pavojus arba nedidelis išsvaidymo pavojus
1.4 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.4 poklasis
Nedidelis pavojus
1.5 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.5 poklasis
Labai mažo jautrumo medžiagos, keliančios masinio sprogimo pavojų
1.6 Sprogstamoji medžiaga ar gaminys, 1.6 poklasis
Itin mažo jautrumo gaminiai, nekeliantys masinio sprogimo pavojaus
2.1 Liepsniosios dujos
2.2 Nedegios, nenuodingos dujos
2.3 Nodingos dujos
3 Liepsnieji skysčiai
4.1 Degios kietosios medžiagos, savaime reaguojančios medžiagos ir kieti sumažinto jautrumo sprogmenys
4.2 Medžiagos, linkusios savaime užsidegti
4.3 Medžiagos, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degias dujas
5.1 Oksiduojančios medžiagos
5.2 Organiniai peroksidai
6.1 Nodingos dujos
6.1 Nuodai
6.2 Infekcinės medžiagos

7 Radioaktyvios medžiagos
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Kritiškumo saugos indekso etiketė
8 Korozinės medžiagos
9 Įvairios pavojingos medžiagos ir dirbiniai
2. GHS piktogramos ir pavojingumo klasėsSimbolis: sprogstanti bomba

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.1 skirsnis
Nestabilios sprogiosios medžiagos
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 poklasių sprogiosios medžiagos
2.8 skirsnis
Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai, A ir B tipai
2.15 skirsnis
Organiniai peroksidai, A ir B tipaiSimbolis: liepsna

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.2 skirsnis
Degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija
2.3 skirsnis
Degieji aerozoliai, 1 ir 2 pavojaus kategorijos
2.6 skirsnis
Degieji skysčiai, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos
2.7 skirsnis
Degiosios kietosios medžiagos, 1 ir 2 pavojaus kategorijos
2.8 skirsnis
Savaime reaguojančios medžiagos ir mišiniai, B, C, D, E, F tipai
2.9 skirsnis
Piroforiniai skysčiai, 1 pavojaus kategorija
2.10 skirsnis
Piroforinės kietosios medžiagos, 1 pavojaus kategorija
2.11 skirsnis
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai, 1, 2 pavojaus kategorijos
2.12 skirsnis
Medžiagos ir mišiniai, kontaktuodami su vandeniu išskiriantys degiąsias dujas, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos
2.15 skirsnis
Organiniai peroksidai, B, C, D, E ir F tipaiSimbolis: liepsnojantis lankas

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.4 skirsnis
Oksiduojančiosios dujos, 1 pavojaus kategorija
2.13 skirsnis
Oksiduojantieji skysčiai, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijos
2.14 skirsnis
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos, 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijosSimbolis: dujų balionas

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.5 skirsnis
Slėgio veikiamos dujos:
   Suslėgtosios dujos;
   Suskystintosios dujos;
   Atšaldytos suskystintosios dujos;
Ištirpintosios dujosSimbolis: korozija

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
2.16 skirsnis
Ėsdina metalą, 1 pavojaus kategorija
3.2 skirsnis
Odos ėsdinimas, 1A, 1B ir 1C pavojaus kategorijos
3.3 skirsnis
Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorijaSimbolis: kaukolė ir sukryžiuoti kaulai

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
3.1 skirsnis
Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus), 1, 2 ir 3 pavojaus kategorijosSimbolis: šauktukas

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
3.1 skirsnis
Ūmus toksiškumas (prarijus, per odą, įkvėpus), 4 pavojaus kategorija
3.2 skirsnis
Odos dirginimas, 2 pavojaus kategorija
3.3 skirsnis
Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija
3.4 skirsnis
Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija
3.8 skirsnis
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 pavojaus kategorija
Kvėpavimo takų dirginimas
Narkotinis poveikisSimbolis: pavojai sveikatai

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
3.4 skirsnis
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 pavojaus kategorija
3.5 skirsnis
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 1A, 1B ir 2 pavojaus kategorijos
3.6 skirsnis
Kancerogeniškumas, 1A, 1B ir 2 pavojaus kategorijos
3.7 skirsnis
Toksinis poveikis reprodukcijai, 1A, 1B ir 2 pavojaus kategorijos
3.8 skirsnis
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 1, 2 pavojaus kategorijos
3.9 skirsnis
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 1, 2 pavojaus kategorijos
3.10 skirsnis
Plaučių pakenkimo prarijus pavojus, 1 pavojaus kategorijaSimbolis: aplinka

Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
4.1 skirsnis
Pavojinga vandens aplinkai
   1 ūmaus pavojaus kategorija
   1, 2 lėtinio pavojaus kategorijos


3. Cheminių medžiagų pavojingumo simboliai


Piktograma Pavojaus klasė ir pavojaus kategorija
O: Oksiduojanti
T: Toksiška
T+: Labai toksiška
C: Ardanti (ėsdinanti)
E: Sprogstamoji
N: Aplinkai pavojinga
Xn: Kenksminga
Xi: Dirginanti
F: Labai degi
F+: Ypač degi
Peržiūra
Versija Data Pakeitimai
1.0 12.10.2012 Pirmoji versija