Trenutačno su u upotrebi tri sustava označivanja i razvrstavanja opasnosti. Najrašireniji je ADR (vidi u nastavku). Možda ćete vidjeti i simbole GHS-a (Piktogrami GHS-a). Treći je skup (Znakovi opasnosti za kemikalije) zastario, ali se oznake još uvijek mogu vidjeti na nekim pakiranjima.1. Piktogrami ADR-a za prijevoz i razredi opasnosti

Piktogram Kategorija Kategorija opasnosti
1.1 Eksplozivno, razred 1.1
Opasnost od eksplozije ogromnih razmjera
1.2 Eksplozivno, razred 1.2
Opasnost od rasprskavanja
1.3 Eksplozivno, razred 1.3
Opasnost od vatre ili manja opasnost od rasprskavanja
1.4 Eksplozivno, razred 1.4
Nema znatne opasnosti
1.5 Eksplozivno, razred 1.5
Vrlo neosjetljive tvari uz opasnost od eksplozije ogromnih razmjera
1.6 Eksplozivno, razred 1.6
Krajnje neosjetljive tvari bez opasnosti od eksplozije ogromnih razmjera
2.1 Zapaljivi plin
2.2 Nezapaljivi, neotrovni plinovi
2.3 Otrovni plinovi
3 Zapaljive tekućine
4.1 Zapaljive krutine, samoreaktivne tvari i kruti neosjetljivi eksplozivi
4.2 Tvari podložne samoizgaranju
4.3 Tavri, koje u kontaktu s vodom emitiraju zapaljive plinove
5.1 Oksidirajuće tvari
5.2 Organski peroksidi
6.1 Otrovne tvari
6.1 Otrov
6.2 Infektivne tvari

7 Radioaktivni materijal
Kategorija I
Kategorija II
Kategorija III
Oznaka kritičnog sigurnosnog indeksa
8 Korozivne tvari
9 Razne opasne tvari i predmeti


2. Piktogrami i razredi opasnosti GHS-a


Simbol: bomba koja eksplodira

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 2.1
Nestabilni eksplozivi
Eksplozivi iz odjeljaka 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4.
Odjeljak 2.8
Samoreagirajuće tvari i smjese, tip A i B
Odjeljak 2.15
Organski peroksidi, tip A i BSimbol: plamen

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 2.2
Zapaljivi plinovi, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.3
Zapaljivi aerosoli, 1. i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.6
Zapaljive tekućine, 1., 2. i 3. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.7
Zapaljive krutine, 1. i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.8
Samoreagirajuće tvari i smjese, tipovi B, C, D, E i F
Odjeljak 2.9
Piroforne tekućine, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.10
Piroforne krutine, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.11
Samozagrijavajuće tvari i smjese, 1. i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.12
Tvari i smjese koje u dodiru s vodom otpuštaju zapaljive plinove 1., 2. i 3. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.15
Organski peroksidi, tipovi B, C, D, E i FSimbol: plamen iznad prstena

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 2.4
Oksidirajući plinovi, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.13
Oksidirajuće tekućine, 1., 2. i 3. kategorija opasnosti
Odjeljak 2.14
Oksidirajuće krutine, 1., 2. i 3. kategorija opasnostiSimbol: plinska boca

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 2.5
Plinovi pod tlakom:
   Stlačeni plin;
   Ukapljeni plin;
   Pothlađeni ukapljeni plin;
Otopljeni plinSimbol: korozija

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 2.16
Nagrizajuće za metale, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.2
Nagrizajuće za kožu, 1.A, 1.B i 1.C kategorija opasnosti
Odjeljak 3.3
Teška ozljeda oka, 1. kategorija opasnostiSimbol: mrtvačka glava s prekriženim kostima

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 3.1
Akutna toksičnost (gutanje, preko kože, udisanje), 1., 2. i 3. kategorija opasnostiSimbol: uskličnik

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 3.1
Akutna toksičnost (gutanje, preko kože, udisanje), 4. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.2
Nadražujuće za kožu, 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.3
Nadražujuće za oči, 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.4
Preosjetljivost kože, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.8
Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje, 3. kategorija opasnosti Nadražujuće za dišni sustav
Narkotički učinciSimbol: opasnost za zdravlje

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 3.4
Preosjetljivost ako se udiše, 1. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.5
Mutageni učinak na zametne stanice, 1.A, 1.B i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.6
Karcinogenost, 1.A, 1.B i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.7
Reproduktivna toksičnost, 1.A, 1.B i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.8
Specifična toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje, 1. i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.9
Specifična toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje, 1. i 2. kategorija opasnosti
Odjeljak 3.10
Opasnost od aspiracije, 1. kategorija opasnostiSimbol: okoliš

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
Odjeljak 4.1
Opasno za vodeni okoliš
   1. kategorija akutne opasnosti
   1. i 2. kategorija kronične opasnosti


3. Znakovi opasnosti za kemikalije

Piktogram Razred i kategorija opasnosti
O: Oksidirajuće
T: Otrovno
T+: Jako otrovno
C: Nagrizajuće
E: Naziv eksploziva
N: Opasno za okoliš
Xn: Opasno
Xi: Nadražujuće
F: Zapaljivo
F+: Vrlo lako zapaljivoUpute sadržane u ovom odjeljku trebale bi poslužiti kao opći podsjetnik na rizike koji se ponekad pojave tijekom postupka pregleda i uzorkovanja te na zaštitnu opremu koju trebate upotrijebiti i mjere opreza koje trebate poduzeti.
Za više informacija upućujemo na zakonodavstvo i upute vaše nacionalne uprave.


Revizije
Verzija Datum Izmjene
1.0 12.10.2012 Prva verzija