H-sætninger
H200Ustabilt eksplosiv.
H201Eksplosiv, masseeksplosionsfare.
H202Eksplosiv, alvorlig fare for udslyngning af fragmenter.
H203Eksplosiv, fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter.
H204Fare for brand eller udslyngning af fragmenter
H205Fare for masseeksplosion ved brand.
H220Yderst brandfarlig gas.
H221Brandfarlig gas.
H222Yderst brandfarlig aerosol.
H223Brandfarlig aerosol.
H224Yderst brandfarlig væske og damp.
H225Meget brandfarlig væske og damp.
H226Brandfarlig væske og damp.
H228Brandfarligt fast stof.
H240Eksplosionsfare ved opvarmning.
H241Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
H242Brandfare ved opvarmning.
H250Selvantænder ved kontakt med luft.
H251Selvopvarmende, kan selvantænde.
H252Selvopvarmende i store mængder, kan selvantænde.
H260Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
H261Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
H270Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende.
H271Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H272Kan forstærke brand, brandnærende.
H280Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H281Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.
H290Kan ætse metaller.
H300Livsfarlig ved indtagelse.
H301Giftig ved indtagelse.
H302Farlig ved indtagelse.
H304Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H310Livsfarlig ved hudkontakt.
H311Giftig ved hudkontakt.
H312Farlig ved hudkontakt.
H314Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315Forårsager hudirritation.
H317Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318Forårsager alvorlig øjenskade.
H319Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330Livsfarlig ved indånding.
H331Giftig ved indånding.
H332Farlig ved indånding.
H334Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H340Kan forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H341Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H350Kan fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H351Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H360Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H361Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H362Kan skade børn, der ammes.
H370Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H371Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H372Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>
H373Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H400Meget giftig for vandlevende organismer.
H410Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H413Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende fareoplysninger.


Fysiske egenskaber
EUH 001Eksplosiv i tør tilstand.
EUH 014Reagerer voldsomt med vand.
EUH 018Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
EUH 019Kan danne eksplosive peroxider.
EUH 044Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Sundhedsmæssige egenskaber
EUH 029Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
EUH 031Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
EUH 032Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
EUH 066Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH 070Giftig ved kontakt med øjnene.
EUH 071Ætsende for luftvejene.

Supplerende mærkningselementer/oplysninger om visse stoffer og blandinger
EUH 201
EUH 201A
Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
Advarsel! Indeholder bly.
EUH 202Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn.
EUH 203Indeholder krom (VI). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 204Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 205Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 206Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres.
EUH 207Advarsel! Indeholder cadmium. Der udvikles farlige dampe under anvendelsen. Se producentens oplysninger. Overhold sikkerhedsforskrifterne.
EUH 208Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
EUH 209
EUH 209A
Kan blive meget brandfarlig ved brug.
Kan blive brandfarlig ved brug.
EUH 210Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH 401Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.


P-sætninger
P101Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102Opbevares utilgængeligt for børn.
P103Læs etiketten før brug.
P201Indhent særlige anvisninger før brug.
P202Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P210Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P220Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer.
P222Undgå kontakt med luft.
P223Undgå kontakt med vand.
P230Holdes befugtet med...
P231Håndteres og opbevares under inert gas/….
P232Beskyttes mod fugt.
P233Hold beholderen tæt lukket.
P234Opbevares kun i originalemballagen.
P235Opbevares køligt.
P240Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241Anvend eksplosionssikkert [elektrisk/ventilations-/lys-/…] udstyr.
P242Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P244Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.
P250Må ikke udsættes for slibning/stød/gnidning/….
P251Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P261Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P262Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
P263Undgå kontakt under graviditet/amning.
P264Vask ... grundigt efter brug.
P270Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P271Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P272Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273Undgå udledning til miljøet.
P280Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P282Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.
P283Bær brandbestandig eller brandhæmmende beklædning.
P284[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
P231 + P232Håndteres og opbevares under inert gas/…. Beskyt mod fugt.
P301I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P302VED KONTAKT MED HUDEN:
P303VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
P304VED INDÅNDING:
P305VED KONTAKT MED ØJNENE:
P306VED KONTAKT MED TØJET:
P308VED eksponering eller mistanke om eksponering:
P310Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
P311Ring til en GIFTINFORMATION/læge/….
P312Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P313Søg lægehjælp.
P314Søg lægehjælp ved ubehag.
P315Søg omgående lægehjælp.
P320Særlig behandling straks påkrævet (se ... på denne etiket).
P321Særlig behandling (se ... på denne etiket).
P330Skyl munden.
P331Fremkald IKKE opkastning.
P332Ved hudirritation:
P333Ved hudirritation eller udslet:
P334Hold under koldt vand [eller anvend våde omslag].
P335Børst løse partikler bort fra huden.
P336Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
P337Ved vedvarende øjenirritation:
P338Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P340Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P342Ved luftvejssymptomer:
P351Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352Vask med rigeligt vand/….
P353Skyl [eller brus] huden med vand.
P360Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P361Alt tilsmudset tøj tages straks af.
P362Alt tilsmudset tøj tages af.
P363Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P370Ved brand:
P371Ved større brand og store mængder:
P372Eksplosionsfare.
P373BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
P375Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P376Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P377Brand fra udsivende gas:
Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
P378Anvend…til brandslukning.
P380Evakuer området.
P381I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder.
P390Absorber udslip for at undgå materielskade.
P391Udslip opsamles.
P301 + P310I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/….
P301 + P312I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P301 + P330 + P331I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P334VED KONTAKT MED HUDEN: Hold under koldt vand eller anvend våde omslag.
P302 + P352VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/….
P303 + P361 + P353VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P304 + P340VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305 + P351 + P338VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P306 + P360VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P308 + P313VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P332 + P313Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P333 + P313Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P337 + P313Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P342 + P311Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/….
P370 + P376Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P370 + P378Ved brand: Anvend… til brandslukning.
P370 + P380 + P375Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P371 + P380 + P375Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P401Opbevares i overensstemmelse med….
P402Opbevares et tørt sted.
P403Opbevares på et godt ventileret sted.
P404Opbevares i en lukket beholder.
P405Opbevares under lås.
P406Opbevares i ætsningsbestandig/… beholder med modstandsdygtig foring.
P407Opbevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
P410Beskyttes mod sollys.
P411Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/...°F.
P412Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P413Bulkmængder på over ... kg/...lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger ... °C/ ...°F.
P420Opbevares separat.
P402 + P404Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
P403 + P233Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403 + P235Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P410 + P403Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
P410 + P412Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P501Indholdet/beholderen bortskaffes i ...


Revisioner
Version Dato Ændringer
1.0 12.10.2012 Første version
1.1 23.06.2019 Update - text correction, invalid numbers deleted