Задължително носене на маска против прах Задължително носене на антифони (предпазни средства за ушите)
Задължително носене на защитни очила (предпазни средства за очите) Задължително носене на защитни ботуши (предпазни средства за краката)
Задължително носене на защитни ръкавици (предпазни средства за ръцете) Задължително носене на защитна каска (предпазни средства за главата)
Задължително носене на защитен гащеризон (защитно облекло) Задължително носене на респиратор (предпазни средства за дихателните органи)
Задължително използване на предпазни колани Задължително носене на лицев щит (предпазни средства за лицето)


Указанията в настоящия раздел са предвидени да послужат като общо напомняне за рисковете при изпълнение на процедурите за проверки и вземане на проби и за защитното оборудване, което трябва да използвате, както и за предпазните мерки, които следва да предприемате.
За допълнителна информация трябва да направите справка в законодателството и насоките на своята национална администрация.
Преразглеждания
Версия Дата Промени
1.0 12.10.2012 г. Първа версия