Терминът „прах“ няма точно научно значение, но обикновено се определя като твърдо тяло, което е разбито на фини частици. За определянето дали прахът е опасен големината на частиците е също толкова важна, колкото и естеството на праха. Обикновено най-опасните видове прах са онези с много малки частици, които са невидими за човешкото око, какъвто е случаят с фините прахове. Тези видове частици са достатъчно малки, за да бъдат вдишани, но в същото време достатъчно големи, за да останат блокирани в тъканта на белите дробове и да не бъдат издишани. Някои вещества обаче (напр. азбест) образуват много груби прахове с едри частици, които също могат да са опасни.

Помнете: веществата могат да образуват прахове с частици, които имат различна големина — само защото можете да видите единствено едрите частици прах или гранулите, не означава, че няма и малки частици.1. Какви видове прах съществуват?

Наноматериали: наноматериали се използват в много съвременни процеси. Те са особено опасни, тъй като през кожата и чрез мембраните на белите дробове могат да постъпят направо в кръвообращението, ако бъдат вдишани. Наноматериалите трябва да се считат за опасни за здравето независимо от материала, от който са направени. Обикновените предпазни средства не осигуряват адекватна защита и трябва да се свържете с вашата лаборатория, преди да отворите или да предприемете вземане на проба от такива продукти.

Токсични прахове: обикновено те се образуват при работа с вещества, които са токсични (напр. олово, живак, хром и т.н.). Ако бъдат вдишани, те биха могли да увредят вашите бели дробове или да навлязат в кръвообращението и да се разпространят в цялото ви тяло.

Прахове с вредно въздействие: Tте могат да бъдат образувани при работа с материали като:
Обикновено праховете от този вид са само дразнещи, но в концентриран вид могат да бъдат опасни за здравето. Прахът от твърда дървесина е канцерогенен (вж. раздел 7).

В хода на работата си в някои области може случайно да се натъкнете на прах от канабис (напр. в официален склад). Този вид прах не се счита за особено опасен, тъй като не се поема лесно от тялото и обикновено е в ниска концентрация.

Запалими прахове: запалимите прахове се носят по въздуха на облаци и лесно могат да бъдат запалени, като доведат до мигновено изгаряне или експлозия. Те могат да бъдат възпламенени от искра или открит пламък, или дори при допир с гореща повърхност. Когато запалимите прахове се наслоят и се запалят, те могат да избухнат в пламъци или само да тлеят дълго след като източникът на запалване бъде отстранен. След експлозия запалимите прахове могат да се разпространят в широк диапазон, като по този начин рискът от голям пожар се увеличава.

Вероятността в работата си да попаднете на запалими прахове е много малка.2. Къде е възможно да се попадне на тях?

На прахове с вредно въздействие може да попаднете почти навсякъде. Някои от най-често срещаните са:
Може да попаднете също така на токсични или запалими прахове в опасни концентрации на места, на които се товарят, разтоварват или преместват насипни товари (напр. зърно, метални руди, въглища и т.н.).3. Какви вреди могат да причинят праховете?

Праховете обикновено причиняват увреждания на белите дробове и дихателната система, но някои видове могат да предизвикат и рак. Основните заболявания, свързани с вдишването на опасни прахове, са:

Доброкачествена пневмокониоза. Това е заболяване, което се причинява при вдишването на привидно безвредни прахове и натрупването им в белите дробове в такава степен, че да са видими на рентгенова снимка. Те не причиняват увреждане на тъканта на белите дробове и следователно заболяването не води до нетрудоспособност. Това състояние най-често се свързва с прахове от метали като желязо и калай.

Пневмокониоза. Събирателно наименование за група хронични заболявания на белите дробове, причинени от вдишването на определени минерални прахове. Терминът включва редица заболявания, чието наименование зависи от праха, който ги е предизвикал. Най-известните са:
Пневмонит. Възпаление на тъканите на белите дробове или на бронхиолите, причинено от вдишването на определени метални прахове. Симптомите са сходни с тези на пневмонията, но се различават по сериозността си, в зависимост от това кой метал е вдишан. Най-честите причини са кадмиеви и берилиеви прахове.

Мезотелиом на плеврата. Тумор на белите дробове, основно причиняван от експозиция на азбест (вж. азбест).

Рак на белите дробове. Той също може да е следствие от експозиция на азбест (вж. азбест).4. Какво може да се направи за намаляване на риска?

В разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд са определени пределни стойности на експозицията за повечето видове прах, включително праховете с вредно въздействие. Необходимо е да направите справка в националните указания и законодателството на ЕС.

Все пак, тъй като вероятно в повечето случаи няма да можете да оказвате действителен контрол върху източника на праха, трябва да вземете всички предпазни мерки за намаляване на рисковете. Вие следва:
Помнете: в запрашена атмосфера трябва да оставате за възможно най-краткото време, което е необходимо за извършване на работата — дори да носите предпазни средства за дихателните органи.Указанията в настоящия раздел са предвидени да послужат като общо напомняне за рисковете при изпълнение на процедурите за проверки и вземане на проби и за защитното оборудване, което трябва да използвате, както и за предпазните мерки, които следва да предприемате.
За допълнителна информация трябва да направите справка в законодателството и насоките на своята национална администрация.


Преразглеждания
Версия Дата Промени
1.0 12.10.2012 г. Първа версия