Representation i Sverige

Nyheter

Pages

Nordic heat wave - omslag
08/12/2017

EU-kommissionen har publicerat en skrift om de svenska och danska bostadsmarknaderna och deras likheter och skillnader.

Område:
Ekonomi, finans och skatter
08/12/2017

För någon vecka sedan läste jag Kajsa Ekis Ekmans krönika i Metro med rubriken "Det är dags att lämna EU". Den innehåller en hel del  felaktigheter som ger - enligt vår åsikt - en starkt vinklad och oriktig bild av EU.

I en tid präglad av "fake news" och nyvaknad nationalism på flera håll i Europa, är det viktigare än någonsin att både korrigera felaktiga påståenden och erbjuda läsare olika synsätt och åsikter.

Tyvärr fick vi inte vår replik publicerad i Metro. Därför lägger vi istället upp den här istället.

Europaåret för kulturarv 2018
07/12/2017

I dag går startskottet för Europaåret för kulturarv 2018. Europaåret kommer att sätta ljuset på Europas rika kulturarv och dess roll för att bygga vår framtid och skapa en känsla av gemensam identitet.

Kulturarvsåret lanserades vid det europeiska kulturforumet i Milano av EU:s kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, Tibor Navracsics:

– Kulturarvet är centralt för oss, säger han. Det definierar vilka vi är och skapar en känsla av tillhörighet. Kulturarvet är inte bara litteratur, konst och föremål, utan också hantverk, berättelser, mat och film. Vi måste vårda och sätta värde på vårt kulturarv för kommande generationer. Årets evenemang är ett fantastiskt tillfälle, särskilt för de unga, att utforska Europas rika kulturella mångfald och fundera över kulturarvets roll i våra liv. Det hjälper oss att förstå det förflutna och att bygga vår framtid.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Flyktingcenter Salvation, Polen
07/12/2017

Inför EU-ledarnas debatt om migration den 14 december föreslår kommissionen idag en politisk färdplan med sikte på en överenskommelse senast i juni 2018 om hur man kan föra en hållbar migrationspolitik.

I och med att Europa nu fokuserar mindre på krishantering, behövs en överenskommelse om en stabil och framtidssäker EU-migrationspolitik på lång sikt, för att fortsätta framåt på alla områden, såväl internt som externt.

”Även om vi nu överger krisläget är det uppenbart att migration kommer att vara en utmaning för en hel generation av européer”, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. ”Europa måste snabbt skaffa sig framtidssäkra metoder för att hantera migrationen på ett ansvarsfullt och rättvist sätt. Vi har gjort goda framsteg under de senaste tre åren, men nu är det dags att omsätta förslagen i lagstiftning och omsätta lagstiftningen i praktiken.”

Euro coins
06/12/2017

EU-kommissionen lägger fram förslag för att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen under de kommande 18 månaderna. Målet är att öka effektiviteten och stärka den demokratiska kontrollen av EU:s ekonomiska och monetära union fram till 2025.

Förutom den övergripande färdplanen publicerades idag också fyra viktiga initiativ.

Dominic Wright, Linköpings universitet
30/11/2017

Tidigare i veckan beviljade EU 630 miljoner euro till över 300 toppforskare runt om i Europa för deras gedigna forskningsprojekt inom fysik och teknik, biovetenskap samt samhällsvetenskap och humaniora. Anslagen som European Research Centre, ERC, delar ut varje år är en del av Horizon 2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram.

14 av forskarna som får anslag från ERC är verksamma vid svenska universitet.

Samarbete mot momsbedrägerier
30/11/2017

EU-kommissionen presenterar idag nya verktyg för att göra EU:s momssystem mer bedrägerisäkert och täppa till kryphål som kan leda till storskaliga momsbedrägerier.

De nya reglerna syftar till att bygga upp förtroendet mellan EU-länderna så att de kan utbyta mer information och främja samarbete mellan nationella skattemyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.

Försiktiga uppskattningar visar att momsbedrägerier kan leda till förlorade intäkter på över 50 miljarder euro per år för EU:s medlemsstater – pengar som ska gå till offentliga investeringar i sjukhus, skolor och vägar. Avslöjandena i de s.k. Paradise Papers har visat hur skatteflyktsupplägg kan användas för att hjälpa förmögna privatpersoner och företag att kringgå EU:s momsregler och slippa betala skatt. De senaste rapporterna visar också att momsbedrägerier kan finansiera kriminella organisationer, bl.a. terrorister.

Med dagens förslag kommer EU-länderna att kunna utbyta relevant information och samarbeta mer i kampen mot dessa bedrägerier.

Intellectual property
29/11/2017

Kommissionen lägger i dag fram åtgärder för att säkerställa bra immaterialrättsligt skydd. Detta ska uppmuntra EU-företagen, särskilt de små och medelstora eller nystartade, att investera i innovation och kreativitet.

Med dagens förslag blir det lättare att agera verksamt mot intrång, att lösa gränsöverskridande tvister och att tackla det faktum att 5 % av alla varor som importeras till EU (värda 85 miljarder euro) är varumärkesförfalskningar eller piratkopior. Kommissionen uppmuntrar också licensförhandlingar som både belönar företagen rättvist och rimligt för deras innovationer och tillåter andra att bygga vidare på tekniken för att skapa nya, innovativa produkter och tjänster.

Food and farming
29/11/2017

Tack vare enklare och flexiblare regler ska den gemensamma jordbrukspolitiken bättre kunna stödja lantbrukarna och främja en hållbar utveckling av EU:s jordbruk.

Det är huvudtanken i det meddelande om ”framtiden för livsmedel och jordbruk” som EU-kommissionen antog idag och där man beskriver hur EU:s äldsta gemensamma politikområde ska framtidssäkras.

Den viktigaste nyheten är att medlemsländerna får större utrymme att själva välja hur och var de ska investera EU-stödet för att nå de gemensamma målen för miljöskydd, klimatinsatser och hållbarhet.

De konkreta lagförslag som ska förverkliga målen kommer att läggas fram före sommaren 2018, efter förslaget till den fleråriga budgetramen.

Hälsoläget i Sverige
23/11/2017

Endast genom att ompröva våra hälso- och sjukvårdssystem kan vi se till att de förblir ändamålsenliga och tillhandahåller personcentrerad vård. Detta är vad som framgår av de 28 landsspecifika hälsoprofiler som kommissionen offentliggör idag tillsammans med en åtföljande rapport. Rapporterna innehåller en djupgående analys av hälso- och sjukvårdssystemen i EU-länderna. De ger en överblick över befolkningens hälsa och viktiga riskfaktorer och en utvärdering av hur effektiv, tillgänglig och flexibel hälso- och sjukvården i varje EU-land är. Rapporterna återspeglar gemensamma mål i EU-länderna och visar på vilka områden kommissionen potentiellt kan främja ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis.

– Att endast spendera 3 % av våra hälsobudgetar på förebyggande av sjukdomar, jämfört med 80 % på behandling av sjukdomar, är helt enkelt inte tillräckligt, säger folkhälsokommissionär Vytenis Andriukaitis. Vi behöver förbättra tillgången till primärvården så att akutmottagningarna inte längre är människors första val. Vi behöver också införa hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar på alla politikområden för att förbättra människors hälsa och minska trycket på vården. Detta är endast ett fåtal av analyserna i vår rapport om hälsotillståndet i EU från 2017. Genom att erbjuda heltäckande data och kunskaper är vårt mål att hjälpa de nationella myndigheterna att ta itu med utmaningarna och att välja rätt politik och investeringar. Jag hoppas att de drar nytta av det.

Avsaknaden av en kontextkänslig och omfattande analys har länge upplevts som ett stort hinder för beslutsfattare inom hälsa. För att fylla denna kunskapslucka avslutade kommissionen den här månaden sitt första tvååriga initiativ rörande hälsotillståndet i EU.

Pages