Representation i Sverige

Christians krönika 12 januari 2021

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Med den första krönikan på det nya året vill jag för det första önska er alla ett gott nytt år! Utan att gå in på detaljerna, så måste ändå konstateras att 2020 var ett krävande år. Idag finns dock en hel del som pekar mot att 2021 blir bättre och kommer att innehålla en hel del positiva element för det europeiska samarbetet.

12/01/2021

De viktiga besluten som fattades under de sista dagarna av det tyska ordförandeskapet var av stor betydelse. Långtidsbudgeten och återhämtningsplanen är nu på plats. Visserligen blir genomförandet en utmaning, men volymen och innehållet med den tydliga inriktningen mot den gröna och digitala omställningen innebär att den europeiska unionen har ett kraftfullt instrument för att bygga en bättre framtid. Överenskommelsen om Brexit-avtalet på julafton var ett annat viktigt, om än i sak beklagligt, steg. Beslutet om att skära ner utsläppen av växthusgaser med minst 55% redan 2030 jämfört med 1990 års nivå var också av stor betydelse, liksom överenskommelsen om ett investeringsavtal mellan EU och Kina.

Men det är pandemin som i hög grad dominerar den politiska dagordningen i Europa. Den andra vågen har fört med sig höga smittotal och stigande dödstal. Vaccin är av avgörande betydelse och därför är det mycket välkommet att vaccinationerna nu kommit igång i alla EU:s medlemsländer. I det sammanhanget har det kommit kritik mot att EU varit senfärdig. Det har sagts att godkännandeprocessen tagit tid p.g.a. Bryssel. Här vill jag göra ett par klarlägganden; Vaccinet hade inte kommit fram så snabbt om det inte vore för den gemensamma satsning som EU genom EU-kommissionen gjort sedan maj 2020 för att få fram verkningsfulla vacciner till acceptabla priser för samtliga medlemsländer. Över 20 miljarder kronor har investerats för detta ändamål. Det är inte heller rätt att lasta beslutsprocesser för tiden det tar för ett marknadsgodkännande på EU-kommissionen. Inom EU kom godkännandet efter en positiv vetenskaplig rekommendation som bygger på en noggrann bedömning av vaccinets säkerhet, verkan och kvalitet av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vilket stöds av de enskilda medlemsländernas läkemedelsmyndigheter som på goda grunder valde att  använda ett villkorligt godkännande för försäljning, för att undvika risker med eventuella sekundära effekter av vaccinet. Detta tar visserligen lite längre tid då det ställer krav på mer forskning och analys, men har fördelen att de vaccin som godkänns är säkrare och det innebär också att ansvaret om något går fel efter ett godkännande, vilar på producenterna. I praktiken talar vi om skillnader av någon eller några veckor i jämförelse med de länder som likt Storbritannien valde ett särskilt nödfallsförfarande. Nu lägger EU:s medlemsländer all kraft på att rulla ut vaccinationsprogrammen som inleddes den 27 december 2020 i de flesta av EU:s medlemsländer i en anda av sammanhållning. Varje land väljer själv vilka grupper som prioriteras samt hur de önskar gå tillväga med de nationella vaccinationsprogrammen - samtidigt som nya vaccin successivt godkänns, senast Moderna i förra veckan.

Denna vecka håller Folk och Försvar sin åriga konferens, denna gång digitalt istället för i Sälen. Inför tillträdet av en ny amerikansk administration med ett särskilt engagemang för Europa kommer det transatlantiska säkerhets- och försvarssamarbetet att ges ett särskilt utrymme. Det har varit en turbulent vecka i USA. Trots angreppet på den yttersta symbolen för den amerikanska demokratin - Kapitolium – bevisade de amerikanska institutionerna på nytt sin styrka och integritet och kunde ännu samma natt, trots kaoset i kongressbyggnaden, avsluta certifieringsprocessen och med en överväldigande majoritet godkänna valet av Joe Biden och Kamala Harris som USA:s nye president och nya vice-president. Vid Folk och Försvar diskuteras, utöver den viktiga transatlantiska länken, också Europas och EU:s behov att stärka de nationella satsningarna på det egna försvaret som ett nödvändigt bidrag till ett framöver stärkt och mer solidariskt euroatlantiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med en mer rättvis bördefördelning mellan USA och Europa. Sveriges viktiga försvarsbeslut med en omfattande ökning av de svenska försvarsutgifterna är ett uppskattat bidrag till Europas säkerhet.

På onsdag hålls den viktiga partiledardebatten i Riksdagen om Europapolitiken. Även om det råder samsyn om mycket i EU-politiken så finns det också betydande skillnader i enskilda sakfrågor. Det kommer därför att bli intressant att följa debatten som också sänds i SVT. Samma dag arrangerar EU-kommissionens representation ett digitalt seminarium om vad Brexit-avtalet innebär, inte minst för Sveriges ekonomi, företag och privatpersoner,  med bl.a. EU-minister Hans Dahlgren och biträdande chefen för EU-kommissionens  förhandlingsteam Paulina Dejmek Hack. Min förhoppning är att seminariet, som kommer att sändas i SVT Forum, både blir informativt och spännande.
          

Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionen i Sverige