Representation i Sverige

Christians krönika 08 december 2020

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
I förra veckan presenterade EU-kommissionen ett meddelande om en ny transatlantisk agenda. Det är ett viktigt initiativ som kommer vid rätt tid. I USA kommer president Biden att tillträda den 20 januari. De senaste fyra åren har varit utmanande för det transatlantiska samarbetet. Samarbetet har prövats av geopolitiska maktskiften, bilaterala spänningar och unilateralt agerande. En ny amerikansk administration innebär en unik möjlighet för EU att tillsammans med USA utforma en gemensam transatlantisk agenda för globalt samarbete. Det är det som EU-kommissionens meddelande ytterst handlar om. Förslaget återspeglar behovet av att EU och USA arbetar mot ett globalt inriktat gemensamt ledarskap. 

08/12/2020

Den nya agendan föreslås omfatta fyra områden. För det första; åtgärder mot covid-19- pandemin, där det konkret handlar om att säkerställa finansieringen för utveckling och en rättvis global distribution av framförallt vacciner och tester, samt gemensamt ta initiativ till att reformera Världshälsoorganisationen, WHO. 
För det andra; en ”transatlantisk grön agenda” för att gemensamt leda insatser för ambitiösa globala avtal, med början i ett gemensamt åtagande om nollutsläpp senast 2050. Ett gemensamt handels- och klimatinitiativ, åtgärder för att undvika koldioxidläckage, en ny allians för grön teknik, ett globalt regelverk för hållbar finansiering liksom ett ökat skydd av skogen och haven, ingår bland förslagen.
För det tredje; ett fördjupat handelssamarbete med fokus på digitaliseringen och framtidens teknik såsom artificiell intelligens där EU och USA är naturliga partners. USA och Europa bidrar gemensamt till 40 % av världens BNP. Överenskommelser mellan USA och EU om skatteregleringar eller tekniska standarder har således också goda förutsättningar att sedermera bli globala. EU föreslår vidare en dialog om online-plattformars och teknikjättars ansvar, beskattning och konkurrensförhållanden. Vidare föreslår EU-kommissionen att inkludera artificiell intelligens och dataflöden i samarbetet. På handelsområdet föreslås också ett nära samarbete för att lösa bilaterala handelshinder genom framförhandlade lösningar, liksom att USA och EU tillsammans skall leda reformen av Världshandelsorganisationen, WTO. 
För det fjärde föreslår EU att man återupprättar ett närmare transatlantiskt samarbete för att bemöta geopolitiska utmaningar och samtidigt slå vakt om demokrati- och rättsstatsmodellen. EU vill verka för ett gemensamt transatlantiskt agerande till stöd för regional och global stabilitet, på grundval av ett fördjupat transatlantiskt säkerhetspolitiskt samarbete också i stärkandet av det multilaterala systemet. 
EU-kommissionens meddelande har mottagits väl av EU:s medlemsländer. Det kommer att utgöra ett viktigt bidrag inför Europeiska rådets möte på torsdag och fredag där de transatlantiska relationerna står på dagordningen. Men viktigast av allt så är det ett positivt och välkomnande budskap till USA om att Europa är redo att stärka och fördjupa det transatlantiska samarbetet.
Europeiska rådet kommer därutöver att ha tre andra viktiga frågor att hantera. I klimatfrågan är avsikten att stats- och regeringscheferna ställer sig bakom ambitionen att redan till 2030 minska utsläppen av växthusgaser med 55%. Europeiska rådet har också att ta ställning till Ungerns och Polens blockering av återhämtningsfonden och EU:s flerårsbudget. Blockeringen rör det särskilda rättsstatsinstrumentet som är av mycket stor betydelse för de flesta av de övriga medlemsländerna och inte minst för Europaparlamentet. Det tyska ordförandeskapet arbetar intensivt med att finna en lösning. Slutligen kommer Europeiska rådet förhoppningsvis att kunna välkomna en överenskommelse om ett Brexit-avtal. I skrivande stund pågår intensiva förhandlingar. Jag tror att det är många med mig som håller tummarna för att förhandlingarna går i lås, till gagn för såväl EU som Storbritannien.


Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionen i Sverige