Representation i Sverige

Christians krönika 16 november 2020

/sweden/file/christiandanielssonphotojpg_svchristian_danielsson_photo.jpg

Christian Danielsson
copyright

Kära EU-intresserade,
Mycket av fokus ligger på pandemin. Utvecklingen i Sverige är minst sagt oroande med en mycket kraftig smittökning i snart sagt hela landet.  Det är sannolikt att vi inom de närmaste veckorna kommer att se det reflekteras i omfattande beläggning på landets sjukhus. I andra europeiska länder har vi sett en liknande utveckling. Det var också bakgrunden till det seminarium om pandemin och det europeiska samarbetet som vi arrangerade förra veckan och som sändes i SVT Forum i onsdags den 11 november och även imorse. Sammantaget så är det mycket som görs på EU-nivå.

16/11/2020

Det handlar om politiskt och tekniskt samråd och erfarenhetsutbyte mellan de som arbetar på området, för det är viktigt att hålla i minnet att hälsopolitik i allt väsentligt är nationell kompetens. Det handlar också om omfattande ekonomiska stödåtgärder och insatser till stöd för partnerländer runt om i världen. Särskilt viktiga är EU:s insatser för att stödja arbetet med att ta fram verkningsfulla vaccin. Vid seminariet deltog Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström som också ingår den lilla grupp av experter som EU-kommissionen har givit uppgiften att upphandla vaccin. Redan nu har avtal slutits med sex tillverkare, med en sjunde under förhandling. Richard förutsåg att vaccinationer kan komma igång redan i början av nästa år. Detta är ett gott exempel av värdet av det europeiska samarbetet. Enskilda medlemsländer skulle inte klarat av att var för sig komma lika långt.

Pandemin illustrerar också vår sårbarhet. Den har visat uppenbara brister nationellt och behovet av ett fördjupat europeiskt samarbete på området. Det är bakgrunden till det paket av förslag på hälsoområdet som EU-kommissionen presenterade i förra veckan. Vi behöver bättre gemensam krishantering, bättre beredskap och möjlighet att agera gemensamt vid allvarliga hälsohot. Därför föreslår EU-kommissionen en förstärkning av den europeiska läkemedelsmyndigheten och den europeiska smittskyddsmyndigheten. De måste få starkare mandat för att samordna och ge stöd åt medlemsländerna. I paketet ingår också att EU i framtiden skall vara rustad för att vid akut hälsorisk snabbt kunna göra upphandling av t.ex. nödvändig skyddsutrustning och läkemedel. Ett snabbt beslut om detta ”hälsounionspaket” blir viktigt.

I förra veckan nåddes också en överenskommelse i förhandlingen mellan Europaparlamentet och rådet om nästa flerårsbudget och om återhämtningsfonden. Överenskommelsen måste nu godkännas av medlemsländerna i rådet och även om opposition har hörts från Ungern och Polen mot den särskilda rättsstatsmekanismen som ingår i paketet, så är min bedömning att överenskommelsen håller. Därmed blir arbetet med att så snabbt som möjligt få allt på plats för att genomföra ambitionerna i paketet avgörande. I det korta perspektivet gäller det i synnerhet återhämtningsfonden.
Denna vecka går Brexit-förhandlingarna in i sitt slutskede. Vi är många som hoppas på ett resultat som minskar de kostnader som kommer med Brexit.
Christian Danielsson
Chef för EU-kommissionen i Sverige