Representation i Sverige

Klargörande gällande oro för att småskaliga vattenkraftverk i Sverige måste stängas ner

/sweden/file/close-cascading-brookjpg_svclose-up-of-cascading-brook.jpg

Strömmande vatten
©

Frågor och svar om EU:s vattendirektiv

23/02/2018

Ägare av småskaliga vattenkraftverk är oroliga för att EU:s nya vattendirektiv pressar Sveriges regering att introducera regler som innebär att vattenkraftverken måste stängas ner och rivas på ägarens egen bekostnad. Stämmer det?

Nej, det är inte en korrekt tolkning av direktivet. Vattendirektivet innehåller inte något allmänt förbud för småskaliga vattenkraftverk eller vattenkraft. Däremot har en del småskaliga vattenkraftverk en negativ inverkan på vattenkvalitén och den biologiska mångfalden i floderna. Direktivet kräver att denna påverkan undersöks.

Om den negativa påverkan är betydande behöver inte kraftverket stängas, men anpassningsåtgärder måste vidtas för att kompensera för denna påverkan, vilket ligger i både allmänheten och ägarens intresse. Ägarna vill ju kunna utnyttja vattenkraftverken både idag och långsiktigt. Och vi måste kunna garantera dessa tillgångar för nästa generation.

Dessa regler antogs redan år 2000 av EU:s medlemsländer, inklusive Sverige. Efter många år under vilka reglerna inte har följts, måste Sverige nu börja implementera dem vilket nästan alla andra medlemsländer har gjort.

Vad tycker EU-kommissionen om Sveriges småskaliga vattenkraftverk?

Som framgår av svaret ovan, så behöver inte kraftverken rivas. Deras påverkan måste utvärderas och anpassningsåtgärder vidtas om det bedöms nödvändigt. Sådana åtgärder måste inte vidtas från en dag till en annan, utan kan vidtas successivt. Däremot måste utvärderingen göras så snart som möjligt eftersom den har försenats mer än 10 år. Detta kommer också att ge ägarna rättslig säkerhet ifråga om vad som behöver göras eller inte. Om ett småskaligt vattenkraftverk inte har någon negativ påverkan, då berörs man inte av reglerna. Om det finns en negativ påverkan, då går det också att finna lösningar för anpassningar.

Vad tycker EU-kommissionen om att motståndare till småskaliga vattenkraftverk skyller på EU och använder det nya vattendirektivet för att attackera dessa kraftverk?

Vi är alltid för en öppen samhällsdebatt, med en mångfald av åsikter och röster. Men det finns ingenting i EU-reglerna som innebär ett generellt förbud mot vattenkraftverk.

Omfattas direktivets förbud mot försämringar av vattenkvalitén (den så kallade "no deterioration principle") existerande anläggningar, t.ex. äldre småskaliga vattenkraft verk? Eller gäller den bara nya projekt?

Principen gäller nya projekt. Men det finns flera undantag från denna regel. De innebär att sådana projekt ändå godkänns om

  • anpassningsåtgärder vidtas för att minska den negativa påverkan;

  • det inte finns några bättre miljömässiga alternativ för att nå projektets mål (relevant t.ex. för projektdesignen och lämplig lokalisering). För vattenkraftverk är den mest uppenbara målsättningen att generera hållbar energi, men det kan också inkludera andra målsättningar som t.ex. skydd mot översvämning (kanske främst för stora vattenkraftverk);

  • projektet är helt nödvändigt för allmänintresset och/eller projektets positiva effekter överväger de negativa effekterna;

  • undantaget rapporteras på ett korrekt sätt i flodområdesplanerna.

För existerande anläggningar gäller "no deterioration"-principen bara om anläggningarna modifieras. Men när tillstånden för existerande anläggningar förnyas så måste man ta hänsyn till vattendirektivets målsättningar ("good status/good potential").