Representation in Sweden

Tio år efter krisens början – ekonomisk återhämtning tack vare kraftfulla EU-insatser

Den globala finanskrisen började för tio år sedan och ledde till den värsta lågkonjunkturen i Europeiska unionens 60-åriga historia. Krisen började inte i Europa, men EU:s institutioner och medlemsländerna var tvungna att agera beslutsamt för att motverka dess effekter och råda bot på bristerna i Ekonomiska och monetära unionens ursprungliga struktur. 

2017-08-11

Det beslutsamma agerandet har lönat sig. I dag växer EU:s ekonomi för femte året i rad, arbetslösheten ligger på den lägsta nivån sedan 2008, bankerna är starkare, investeringarna ökar och det är bättre ordning på de offentliga finanserna. Den senaste tidens ekonomiska utveckling är uppmuntrande, men mycket återstår att göra för att övervinna problemen från krisåren. EU-kommissionen gör sitt yttersta för att agendan för arbetstillfällen, tillväxt och social rättvisa ska ge konkreta resultat.

– Tack vare de kraftfulla politiska beslut som fattades under krisen, återhämtar EU:s ekonomi sig nu stadigt och Ekonomiska och monetära unionen är starkare än tidigare, säger EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, som ansvarar för euron och den sociala dialogen. Vi behöver bygga vidare på dessa framsteg, fullborda finansunionen, reformera våra ekonomier för att främja konvergensen, delaktigheten och motståndskraften och upprätthålla hållbara offentliga finanser. I vårt arbete på dessa områden bör vi eftersträva en balanserad strategi, där riskminskning och riskdelning går hand i hand och sammanhållningen på den inre marknaden bibehålls.

– Tio år efter att den globala krisen började återhämtar sig EU:s ekonomi stadigt och den har breddats, säger EU:s ekonomikommissionär Pierre Moscovici. Vi måste slå mynt av den positiva utvecklingen för att fullborda reformarbetet med Ekonomiska och monetära unionen. Alla tidigare brister korrigerar inte sig själva. Vi har kunnat bevittna större sociala och ekonomiska klyftor i och mellan medlemsländerna. Därför är det viktigt att vårt framtida arbete bidrar till en verklig och varaktig konvergens mellan våra ekonomier.

I dag för tio år sedan, den 9 augusti 2007, blev BNP Paribas den första storbanken som insåg hur den påverkades av exponeringen mot marknaden för högriskbolån i USA och fick frysa utsatta tillgångar. Under de år som följde utvecklades krisen från att ursprungligen ha varit en finanskris till en bankkris och en statsskuldskris, vilket inom kort påverkade realekonomin. Europeiska unionen drabbades av den värsta lågkonjunkturen genom tiderna och den satte spår i folks vardag, i företagen och i medlemsländernas ekonomier.

I motgång fattade EU:s institutioner och medlemsländerna tuffa politiska beslut för att hålla krisen stången, bevara eurons integritet och undvika det värsta scenariot. EU har arbetat för att reglera finanssektorn och förbättra den ekonomiska styrningen, förbättra nya och gemensamma institutionella och rättsliga ramar, inrätta en finansiell brandvägg för euroområdet, stödja länder i ekonomiska svårigheter, förbättra medlemsländernas offentliga finanser, eftersträva strukturreformer och stimulera investeringar, bekämpa ungdomsarbetslöshet, förbättra övervakningen av banksektorn, öka finansinstitutens förmåga att klara framtida utmaningar och fastställa olika sätt att förvalta och förebygga kriser bättre.

Dessa åtgärder har lett till att Ekonomiska och monetära unionen har ändrats i grunden och att ekonomin i EU – framför allt i euroområdet – är i form igen. Den ekonomiska återhämtningen i EU är varaktig och arbetslösheten minskar stadigt. Antalet medlemsländer som har euron som valuta har ökat från 12 till 19 och euron är nu den näst viktigaste valutan i världen. Av de åtta medlemsländer som har fått ekonomiskt stöd är Grekland det enda land som fortfarande omfattas av ett program, som förväntas upphöra i mitten av 2018. Endast tre medlemsländer omfattas fortfarande av stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del (förfarandet vid alltför stora underskott), medan antalet uppgick till 24 medlemsländer när krisen var som värst. Junckerplanen (investeringsplanen för Europa), som lanserades i november 2014, spås nu skapa mer än 225 miljarder euro i alla medlemslä.

Trots att Ekonomiska och monetära unionen står stadigt i dag, är den inte färdigställd och eurons resa har bara börjat. Mycket har gjorts under de senaste åren för att dra lärdom av krisen och förbereda EU ännu bättre för framtida utmaningar, bl.a. de fem ordförandenas rapport i juni 2015 och diskussionsunderlaget om en fördjupad ekonomisk och monetär union i maj 2017.

Läs mer

Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

De fem ordförandenas rapport

Vitboken om EU:s framtid

Diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension

Diskussionsunderlag – Hur vi bemöter globaliseringen

Följ vice ordförande Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Följ kommissionär Pierre Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici