Representation i Sverige

Vitbok om EU:s framtid – fem vägar att gå för ett enat EU-27

/sweden/file/futureofeuropejpg_svfutureofeurope.jpg

Future of Europe

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Debatten om EU:s framtid pågår. Vi vill gärna höra vad du tycker om idéerna i vitboken. 

Framför dina synpunkter​

 

01/03/2017

– För 60 år sedan beslutade EU:s grundare att ena Europa med lagstiftning, snarare än med väpnade styrkor, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi kan vara stolta över vad vi har åstadkommit sedan dess. Våra mörkaste dagar under 2017 kommer att vara bra mycket ljusare än någon av de dagar våra förfäder tillbringade på slagfältet. När vi nu högtidlighåller 60-årsdagen av Romfördragens undertecknande, är det dags för ett enat EU-27 att utforma en vision för framtiden. Det är dags för ledarskap, sammanhållning och gemensamma beslut. I EU-kommissionens vitbok presenteras en rad olika vägar som ett enat EU-27 kan välja att följa. Detta är början, inte slutet, på en process och jag hoppas att vi nu kommer att föra en uppriktig och bred diskussion. Formen kommer då att följa funktionen. EU:s framtid ligger i våra händer.

I vitboken behandlas hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren – från den nya teknikens inverkan på samhället och sysselsättningen, till tvivel om globalisering, säkerhetsfrågor och växande populism. Den innehåller också en detaljerad redogörelse för det val som vi står inför i dag. Vi kan antingen ryckas med i dessa tendenser, eller ta dem till oss och utnyttja de nya möjligheter som de för med sig.

Europas befolkning och ekonomiska betydelse minskar allt eftersom andra delar av världen växer. År 2060 kommer inte något av våra medlemsländer att utgöra ens 1 % av världens befolkning, vilket är ett starkt skäl till att hålla ihop för att nå bättre resultat. EU:s välstånd, som är en positiv kraft i världen, kommer även i fortsättningen att vara beroende av öppenhet och starka förbindelser med partnerländer.

I vitboken anges fem scenarier, som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör. Scenarierna omfattar en rad olika möjligheter och är beskrivande. De utesluter inte varandra och är inte heller uttömmande. I vitboken finns exempel på hur budget, handel, gränskontroller mm påverkas av de olika alternativen.

Scenario 1: Fortsätta som förut

EU-27 fortsätter förverkliga sin positiva reformagenda, i överensstämmelse med kommissionens Ny start för EU från 2014 och Bratislavaförklaringen som alla 27 medlemsländerna ställde sig bakom 2016.

Scenario 2: Enbart den inre marknaden

EU-27 skiftar gradvis fokus till den inre marknaden.

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer

EU-27 fortsätter som vanligt, men grupper av medlemsländer kan fördjupa sitt samarbete på specifika områden, såsom försvar, inre säkerhet eller sociala frågor.

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare

EU-27 satsar på att göra mer och göra det snabbare inom utvalda områden, och gör mindre där det inte medför något mervärde. Man inriktar sina begränsade resurser på utvalda politikområden.

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans

Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden. Besluten fattas snabbare på EU-nivå och verkställs snabbt.

Vad händer nu?

Vitboken är Europeiska kommissionens bidrag till toppmötet i Rom 25 mars, då EU kommer att diskutera vad man uppnått under de senaste 60 åren och också framtiden för EU-27. Vitboken är början på en process där EU-27 beslutar om unionens framtid. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid över hela EU, i städer och regioner.

EU-kommissionen kommer att bidra till den här diskussionen under de kommande månaderna med en rad diskussionsunderlag om följande:

Precis som vitboken kommer diskussionsunderlagen att innehålla olika idéer, förslag, alternativ och scenarier för EU 2025 utan några slutgiltiga beslut i det här stadiet.

Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att utveckla dessa idéer i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017 innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i december. Det kommer att underlätta beslut om vad som ska göras i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019.

Läs mer:

EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid  

Webbplats: EU 60 år