Representation i Sverige

45 miljoner kronor till mikroföretag i Sverige tack vare EU-finansiering

/sweden/file/laptop-cc00jpg_svlaptop-cc00.jpg

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening (KGF) har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretag i Sverige inom ramen för EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Easi-garantiavtalet med KGF kommer att täcka en portfölj med lånegarantier för 45 miljoner svenska kronor (ca 4,6 miljoner euro). Tack vare det gemensamma stödet från EIF och EU-kommissionen kommer upp till 250 mikrolåntagare i hela Sverige att ha möjlighet att dra nytta av finansiering som annars inte skulle ha varit tillgänglig.

19/01/2017

– Tack vare EU-finansiering som täcker en låneportfölj på 4,6 miljoner euro kommer runt 250 mikroentreprenörer i Sverige att kunna dra nytta av lån till förmånliga villkor, framför allt de som är uteslutna från vanliga krediter, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. De ekonomiska förmånstagarna kommer även att få individuell företagsrådgivning i form av mentorskap och utbildning. Genom vårt Easi-program håller vi fast vid vårt åtagande att bekämpa social utestängning i Europa och skapa jobb till fler människor. Vi riktar speciellt in oss på särskilt utsatta personer på arbetsmarknaden.

– Avtalet som undertecknas i dag är det andra Easi-mikrofinansieringsavtalet i Sverige, säger EIF:s vd Pier Luigi Gilibert. Tack vare EIF:s stöd kommer KGF att kunna nå ut till mikrolåntagare i hela Sverige och bidra till förbättringen av den allmänna mikrokreditmarknaden i landet. Jag rekommenderar å det varmaste mikrolåntagare som för närvarande har problem att få finansiering att använda sig av denna möjlighet.

– Tack vare detta avtal kan vi nu erbjuda små företag en intressant kreditlösning, säger KGF:s ordförande Irma Perdal. På detta sätt kommer det vara lättare för entreprenörer och blivande entreprenörer att låna kapital. Vår förening kommer därmed att bidra till att det skapas nya företag i Sverige och vi kommer att hjälpa befintliga företag att utveckla sin verksamhet ytterligare. Nya affärsidéer kan alltså testas och genomföras, vilket banar väg för nya jobbmöjligheter. KGF:s styrelse gläder sig åt att kunna erbjuda bättre villkor för små företag i Sverige genom detta avtal och ser fram emot många nya kreditansökningar från företag inom alla olika näringsgrenar.

Det nya avtalet gör det möjligt för KGF att utvidga sitt geografiska verksamhetsområde. Mikrolåntagarna kommer att gynnas av lägre krav på säkerheter, en lägre räntemarginal och en sänkning av garantiavgiften. Mikroföretag som vill ansöka om lån inom Easi i Sverige kan kontakta KGF direkt.

Easi

EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) syftar till att stödja EU:s mål om hög sysselsättning, fullgott socialt skydd, bekämpning av social utestängning och fattigdom samt förbättrade arbetsvillkor.

Garantisystemet inom Easi lanserades i juni 2015. Det finansieras av EU-kommissionen och förvaltas av EIF. Garantin stöder finansiella mellanhänder som erbjuder entreprenörer mikrolån eller finansierar sociala företag som är för riskfyllda för att få finansiering på annat sätt. Målet är att öka tillgången till mikrokrediter för utsatta grupper som vill starta eller utveckla sina företag och mikroföretag, framför allt genom lån på upp till 25 000 euro. Dessutom hjälper EU-kommissionen för första gången sociala företag med investeringar på upp till 500 000 euro.

Kommissionen har nyligen lagt till en ny del för ökad investeringskapacitet inom ramen för Easi-programmet. Denna del ska stärka utvalda finansiella intermediärer som erbjuder mikrokrediter och finansierar sociala företag. Främst genom kapitalinvesteringar (t.ex. såddfinansiering och riskkapital) kommer EIF att stödja utvecklingen av dessa finansiärer, exempelvis genom att öppna en ny filial, investera i personal, utveckla ett nytt IT-verktyg eller finansiera vissa utgifter. I slutändan kommer dessa investeringar att öka utbudet och möjligheterna för mikrolåntagare och sociala företag.

Dessutom stärker EU-kommissionen den sociala dimensionen av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) för både mikrokrediter och socialt entreprenörskap. Det totala stödet till dessa ändamål förväntas öka (från 193 miljoner euro inom ramen för Easi-programmet) till cirka en miljard euro och mobilisera runt 3 miljarder euro i ytterligare investeringar.

EIF

Europeiska investeringsfonden (EIF) ingår i Europeiska investeringsbanksgruppen. Dess uppdrag är att ge stöd till mikroföretag och små och medelstora företag i Europa genom att hjälpa dem att hitta kapital. EIF tar fram risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansinstrument som är speciellt inriktade på detta marknadssegment. På så sätt arbetar EIF för EU:s mål och gynnar innovation, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning.

Läs mer om EU:s stöd till mikrokrediter och socialt entreprenörskap:

KGF

Kreditgarantiföreningen Norr (KGF) är den mest framgångsrika kreditgarantiföreningen i Sverige. Föreningen bildades i början av 2004 och registrerades formellt i början av 2005 för att bli verksam på området för kreditgarantier. Föreningen har huvudsakligen stött näringsverksamhet som bedrivs i de fyra nordligaste länen i Sverige. KGF ägs av entreprenörer och företag, har mer än 750 medlemmar och ställer garantier för medlemmarnas lån. Föreningens egna medel uppgår till cirka 30 miljoner svenska kronor och KGF kan därmed ställa garantier till ett totalt belopp av 150 miljoner svenska kronor (mer än 15 miljoner euro) för medlemmarnas krediter hos banker och andra kreditinstitut. KGF:s kapitalbas utgörs av både privat och offentligt kapital.