Representation i Sverige

Nyheter

Pages

07/03/2018

Europeiska kommissionens representation i Sverige publicerar en ny förslagsinfordran i syfte att välja ut ytterligare parter som ska driva Europa direkt-informationskontor (EDIC) för åren 2018–2020. Utvalda sökande beviljas ett verksamhetsbidrag och tekniskt bistånd för att utföra en rad kommunikationsrelaterade uppgifter.

Område:
Europa Direkt Nätverk
Sverige och EU
26/02/2018

Mest positivt inställda till EU i Sverige är ungdomar i åldern 15 till 24 och precis som majoriteten av EU-medborgarna anser svenskarna att migration är EU:s viktigaste fråga.

Juvenes Translatores 2018 August Falkman
02/02/2018

Nu har vinnarna av översättningstävlingen Juvenes Translatores korats. I Sverige vann August Falkman från Tyska skolan i Stockholm.  Han hade gjort en utmärkt översättning från engelska till svenska.  I april får han tillsammans med vinnarna från övriga medlemsländer åka till Bryssel för att vara med på en prisceremoni och göra ett studiebesök på generaldirektoratet för översättning.

"Det känns jättebra", säger August Falkman. "Jag hade inte förväntat mig att vinna. Jag skulle kunna tänka mig att jobba som översättare i framtiden. Innan jag började på Tyska Skolan pratade jag bara svenska – nu kan jag också engelska, tyska, hyfsad franska och lite latin. Det blir väldigt roligt att åka ner till Bryssel – även om jag missar min lillebrors födelsedag."

Område:
Övergripande EU-frågor
Ungdomar som läser
18/01/2018

EU-kommissionen introducerar en ny utbildningssatsning med fokus på nyckelkompetenser för livslångt lärande och de digitala färdigheter morgondagens EU-medborgare bör tillskansa sig. Åtgärder för att öka kunskapen om EU och främja gemensamma värderingar ingår även i satsningen.

Plastavfall
17/01/2018

Den första EU-strategin för plast har antagits, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi.

EU2018 Bulgarien
02/01/2018

1 januari tog Bulgarien över ordförandeskapet i EU efter Estland, mandatperioden sträcker sig till 30 juni.

Ung arbetare
22/12/2017
EU-kommissionen har antagit ett förslag till ett nytt direktiv om tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor inom EU, som ett led i arbetet med att följa upp den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det finns redan krav på att varje arbetstagare måste informeras om sina arbetsvillkor, men kommissionens förslag kompletterar och moderniserar dessa krav. Dessutom införs nya miniminormer för att säkerställa att alla arbetstagare, även de som har atypiska anställningsformer, får mer klarhet och förutsägbarhet i sina arbetsvillkor.
.
22/12/2017

Under de senaste två åren har Polen antagit över 13 lagar som påverkar hela rättssystemet i landet - författningsdomstolen, högsta domstolen, allmänna domstolar, nationella rådet för domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och nationella domare. Det genomgående mönstret är att de verkställande och lagstiftande organen systematiskt getts möjlighet att på politisk nivå påverka den dömande maktens sammansättning, befogenheter och funktion.

Trots två års försök till konstruktiv dialog med de polska myndigheterna har EU-kommissionen nu dragit slutsatsen att det finns en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen i Polen. Kommissionen föreslår rådet att anta ett beslut i enlighet med artikel 7(1) i fördraget om Europeiska unionen. 

Ditt Europa, din mening
20/12/2017

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg är en av de trettiotre skolor från hela Europa som kommer till Bryssel i mars för att berätta för EU-institutionerna vilken roll de tror att kulturen kommer att spela i EU:s framtid. De kommer att utbyta idéer, diskutera och rösta om tre förslag som EU‑institutionerna kommer att ta hänsyn till i sitt beslutsfattande. En skola från var och en av EU:s 28 medlemsstater och de fem kandidatländerna (Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) kommer att delta.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Pages