Representation i Sverige

Sverige i EU

Svenskt EU-medlemskap

Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995. Vägen till medlemskap inleddes den 1 juli 1991 då svenska regeringen lämnade in en ansökan om medlemskap i dåvarande EG. År 1994 höll Sverige folkomröstning om EU-medlemskapet där ja-sidan vann.

Sverige och euron

År 2003 höll Sverige en folkomröstning om deltagandet i valutaunionen. Resultatet innebar att Sverige inte införde euron som valuta. Sverige har inte ett formellt undantag från euron men ett eurotillträde är inte aktuellt förrän det finns ett folkligt stöd för det.

EU-arbetet i riksdag och regering

Sveriges regering företräder Sverige i EU. För att riksdagen ska få insyn i förhandlingarna och de beslut som regeringen fattar när EU:s ministrar inom olika områden möts, samråder regeringen med EU-nämnden inför ministermötena. EU-frågor behandlas också i riksdagens olika fackutskott. Efter EU-toppmötena informerar statsministern riksdagen om vad som avhandlats och riksdagens ledamöter har möjlighet att ställa frågor. Sedan ikraftträdandet av Lissabonfördraget tar riksdagen emot lagförslagen tidigt i processen för att kunna granska dem och eventuellt signalera (gult kort) om de anser att förslaget berör frågor som bättre regleras på nationell nivå, enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Sveriges avgift till EU

År 2018 betalade Sverige cirka 34 miljarder kronor i EU-avgift. (3,303,5 miljarder EUR - https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html)

Regeringen betalar avgiften månadsvis till EU-kommissionens konto i Riksbanken. Ungefär 15-20 miljarder kronor kommer tillbaka i form av olika bidrag och stöd från EU. Det är emellertid svårt att beräkna exakt hur mycket varje land får tillbaka. Delar av stödet från EU är öronmärkt för varje land, medan andra delar går till gemensamma projekt där flera länder deltar. Totalt uppgår EU:s budget till cirka 1 300 miljarder kronor per år. Ungefär 94 procent av budgeten finansierar konkret verksamhet i EU-länderna och utanför EU.

EU:s institutioner och organ i Sverige

Europeiska kommissionens representation i Sverige

Europeiska kommissionens representation i Sverige är EU-kommissionens lokala kontor i landet. Förutom representationen finns även andra EU-institutioner och organ i Sverige:

 

Europaparlamentets informationskontor

Europaparlamentets informationskontor i Sverige vänder sig till allmänheten och till dem som arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. De informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas.

 

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) är ett EU-organ med säte i Stockholm, som har som mål att stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. Webbsidan är endast tillgänglig på engelska.