Representation i Sverige

EU och dina pengar

Den största delen av EU:s budget, som t.ex. strukturfonderna, hanteras av EU:s medlemsstater. Här nedan finner du ett urval av fonder och program samt respektive förvaltande myndigheter i Sverige.

 

Tillväxtverket

Tillväxtverket är förvaltande myndighet i Sverige för EU:s regionala strukturfondsprogram, regionalfondsprogram samt för de gränsregionala samarbeten såsom INTERREG. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om bl.a. programperioden 2014-2020 och bläddra i projektbanken där du finner en lista över samtliga projekt.

Svenska ESF rådet

Svenska ESF rådet är förvaltande myndighet i Sverige för Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden i Sverige. Läs mer om ESF rådets arbete på ESF rådets hemsidadär du även finner en projektbank.

Universitets- och Högskolerådet (UHR)

Universitets- och Högskolerådet är förvaltande myndighet i Sverige för Erasmus+, det nya programmet för europeiskt samarbete 2014-2020 på områdena utbildning, ungdom och sport. Läs mer om möjligheterna till internationellt samarbete och utbyten för hela utbildningssektorn påUHR:s hemsida. UHR kan också ge dig information om möjligheterna till jobb och praktik inom EU:s institutioner. Vissa delar av programmet Erasmus+ genomförs av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur Deutsch English français(EACEA) i Bryssel.

Kulturrådet & Svenska Filminstitutet

Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har fått uppdraget att tillsammans utgöra kontaktkontor i Sverige för programmet Kreativa Europa, Europeiska kommissionens nya program för de kulturella och kreativa sektorerna under 2014-2020. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Statens kulturråd har huvudansvar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA och båda svarar på frågor om det tredje sektorsövergripande programområdet där det nya lånegarantiinstrumentet ingår.

VINNOVA

VINNOVA är kontaktmyndighet i Sverige för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, för EUREKA - ett internationellt samarbetsnätverk för marknadsnära forskning och teknisk utveckling - och för samarbetsnätverket COST. Du kan läsa mer om alla dessa tre på VINNOVAs hemsida.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltande myndighet i Sverige för EUs jordbruksprogram, landsbygdsprogram samt havs- och fiskeriprogram. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida om bl.a programperioden 2014-2020 eller sök efter mottagare av stöd i databanken.

Migrationsverket

Migrationsverket är förvaltande myndighet i Sverige för EUs Asyl, Migrations- och Integrationsfond. Den nya fonden rör hela migrationsprocessen vilket öppnar för mycket bredare projekt än tidigare. AMIF ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet. Läs mer om fonden på Migrationsverkets hemsida.

Läs mer

Du kan även läsa mer om återflödet av EU:s bidrag och stöd till Sverige på EU-upplysningens hemsida. Tillväxtverket, Jordbruksverket och ESF-rådet har en gemensam webbplats, eufonder.se, med information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Det finns även en överblick över vilka EU-stöd som finns inom olika politikområden för perioden 2014-2020 på EU-kommissionens centrala webbplats.