Representació a Barcelona

Paquet de primavera del semestre europeu: recomanacions per una resposta coordinada a la pandèmia del coronavirus

Brussel·les, 20 de maig del 2020

La Comissió Europea ha proposat avui les recomanacions específiques per país (CSRs) que ofereixen orientacions per a tots els estats membres en el context de la pandèmia del coronavirus, basades en els reptes més urgents i en el rellançament del creixement sostenible. Les recomanacions s’estructuren al voltant de dos objectius: en el curt termini la mitigació de les conseqüències socio-econòmiques i en el curt i mig termini l’assoliment d’un creixement sostenible i inclusiu que faciliti la transició verda i la transformació digital.

Un paquet de primavera adaptat a la crisi

L’estratègia anual de creixement resumia l’estratègia de creixement de la Comissió, basada en la promoció de la competitivitat sostenible per construir una economia que funcioni per a la gent i el planeta. Amb la crisi del corona-virus això és encara més important. Les recomanacions cobreixen les quatre dimensions d’una sostenibilitat competitiva – estabilitat, equitat, sostenibilitat ambiental i competitivitat – i també posa una atenció especial a la sanitat. Les recomanacions també reflecteixen el compromís de la Comissió per integrar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de les Nacions Unides al Semestre Europeu en tant que ofereixen un marc integrat per incorporar les dimensions de salut pública, socials, ambientals i econòmiques. Les recomanacions es refereixen a àrees com ara la inversió en salut pública i resiliència del sector sanitari, la preservació de l’ocupació a través d’ingressos de suport per als treballadors afectats, la inversió en la gent i les seves capacitats, l’ajut al sector empresarial (de manera particular a les petites i mitjanes empreses) i l’actuació contra la planificació fiscal agressiva i el blanqueig de capitals. La recuperació i la inversió han d’anar de la mà per reestructurar una economia de la UE que afronti les transicions verda i digital.

Les recomanacions específiques per països en l’àmbit fiscal són qualitatives, a partir dels requeriments pressupostaris que s’aplicarien normalment. Reflecteixen l’activació de la clàusula general de salvaguarda i recomanen cada estat membre de prendre totes les mesures necessàries per abordar de manera efectiva la pandèmia, sostenir l’economia i impulsar la recuperació. Quan les condicions econòmiques ho permetin, les polítiques fiscals han d’anar enfocades a aconseguir posicions fiscals prudents a mitjà termini i assegurar la sostenibilitat del deute, tot reforçant la inversió.

Monitoratge de l’evolució fiscal

La Comissió també ha adoptat informes en el marc de l’article Article 126(3) del Tractat de Funcionament de la UE per a tots els Estats membres excepte Romania, que es troba en el vessant corrector del Pacte. La Comissió ha de preparar aquests informes per als Estats membres que tenen previst –per raons relacionades amb el corona-virus- o bé que la Comissió preveu que superaran el límit del 3% el 2020. Els informes per a França, Bèlgica, Xipre, Grècia, Itàlia i Espanya també avaluen el compliment dels criteris de deute d’aquests estats el 2019 en base a les dades validades per Eurostat. Els informes tenen en compte l’impacte negatiu de la pandèmia de coronavirus en les finances públiques nacionals. Tenint en compte la incertesa excepcional relacionada amb l’impacte macroeconòmic i fiscal de la pandèmia, la Comissió considera que aquest no és el context per prendre un decisió sobre l’emplaçament dels Estats membres sota el procediment de dèficit excessiu.

Properes passes

Una resposta coordinada a nivell europeu és clau per rellançar l’activitat econòmica, mitigar els efectes en el teixit social i econòmic i reduir les divergències i els desequilibris. El Semestre Europeu de coordinació de les polítiques econòmiques i d’ocupació constitueix, per tant, un element clau per a l’estratègia de recuperació.

En aquest context, la Comissió fa una crida al Consell per adoptar aquestes recomanacions específiques i als Estats membres per adoptar plenament i a temps les mesures proposades.

Més informació

Paquet de primavera del Semestre Europeu 2020: preguntes i respostes

Fitxa informativa del Semestre Europeu

Comunicació sobre les recomanacions específiques per país

Recomanacions específiques per país

Informes de conformitat amb l’article 126, apartat 3,

Sisè informe de supervisió reforçada sobre Grècia

Informe sobre la supervisió postprograma d’Espanya

Informe sobre la supervisió postprograma de Grècia

Semestre Europeu de 2020: Informes per país

Previsions econòmiques de la primavera de 2020

Pacte d’Estabilitat i Creixement

Procediment de desequilibris macroeconòmics

El Semestre Europeu