Representació a Barcelona

Avís jurídic

La informació que figura en aquest web està sotmesa a una clàusula d’exempció de responsabilitat, als drets d’autor i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals

Clàusula d’exempció de responsabilitat

La Comissió Europea ha creat aquest web per facilitar l’accés públic a la informació sobre les iniciatives i les polítiques de la Unió Europea. El nostre objectiu és vetllar per l’actualitat i l’exactitud d’aquesta informació i mirar de corregir els errors que ens assenyaleu.

Tot i així, la Comissió no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació inclosa en aquest web.

La dita informació:

 • és de caràcter general i no fa referència a circumstàncies específiques de cap persona ni a cap organisme concret;
 • no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta ni actualitzada;
 • pot contenir enllaços a webs externs sobre els quals els serveis de la Comissió no tenen cap control i respecte dels quals declinen qualsevol responsabilitat;
 • no ofereix assessorament professional ni jurídic; si teniu cap consulta a fer, adreceu-vos més aviat a un professional qualificat.

Tingueu en compte que no podem garantir que els documents disponibles a Internet reprodueixin exactament cap text aprovat oficialment. Només és autèntic i té efectes jurídics el Diari Oficial de la Unió Europea (en la seva edició impresa o, des de l’1 de juliol del 2013, en la versió electrònica accessible en el web EUR-Lex).

Un dels nostres objectius és reduir al mínim els problemes de caràcter tècnic. Tot i així, en el nostre web hi poden haver formats, dades o informacions que poden haver estat creats o desats en arxius que poden contenir errors i, per tant, no podem garantir que el nostre servei no quedi interromput o afectat per problemes d’aquesta mena. La Comissió no assumeix cap responsabilitat pels problemes que puguin sorgir a l’hora de fer servir el seu web o webs externs amb els quals el seu web estigui enllaçat.

L’objectiu d’aquesta clàusula d’exempció de responsabilitat no és pas limitar la responsabilitat de la Comissió infringint les legislacions nacionals ni encara menys declinar la seva responsabilitat pel que fa a les qüestions que no poden quedar excloses de l’àmbit d’aplicació de les dites legislacions nacionals.

Drets d’autor

© Unió Europea, 1995-2016

Reproducció autoritzada sempre que se n’indiqui la font bibliogràfica. La política de reutilització dels documents de la Comissió Europea es basa en la Decisió de 12 de desembre del 2011.

El principi general de la reutilització de documents pot estar supeditat al compliment de determinades condicions relatives als drets d’autor. Per tant, aconsellem els usuaris que consultin els drets d’autor de cada document i de cadascuna de les pàgines web publicades en el portal «Europa». La reutilització no és permesa en el cas de documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual els titulars dels quals siguin tercers.

Protecció de dades personals

La Unió Europea respecta la privacitat dels usuaris.

La política de «protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals per part de les institucions i organismes comunitaris» es basa en el Reglament 2018/1725 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part d'institucions, òrgans i organitzacions de la Unió i a la lliure circulació d'aquestes dades i per les que es deroga el Reglament (CE)n. 45/2001 i la Decisió 1247/2002/CE.

Aquesta política general s’aplica a la família de webs institucionals que porten el domini .eu.

Encara que pugueu navegar per la majoria d’aquests webs sense haver de facilitar cap informació personal, hi ha casos en què les vostres dades personals són necessàries per poder-vos oferir els serveis electrònics que demaneu.

Respecte d’això, cal saber el següent:

 • Per cada servei electrònic concret, hi ha una persona responsable que vetlla perquè el servei electrònic garanteixi la política de privacitat i que decideix la finalitat de la recaptació de les dades personals i els mitjans tècnics que cal fer servir per processar-les;
 • Cadascuna de les institucions i organismes de la UE té un responsable de la protecció de les dades personals que garanteix que es compleixin les disposicions del Reglament (CE) núm. 45/2001 i que assessora la resta de responsables dels serveis electrònics sobre el compliment de les seves obligacions (vegeu l’article 24 del Reglament (CE) núm. 45/2001);
 • La figura del Supervisor Europeu de la Protecció de Dades actua com a autoritat supervisora independent de totes les institucions i organismes de la UE (vegeu els articles 41 a 45 del Reglament (CE) núm. 45/2001).

Els webs institucionals de la Unió Europea, que duen el domini .eu, inclouen enllaços a webs de tercers, però com que les institucions europees no hi exerceixen cap control, us suggerim que en llegiu atentament la informació sobre la seva política de privacitat.

Serveis electrònics dels portal «Europa»

Els serveis electrònics del portal «Europa» són eines per millorar la comunicació entre les institucions europees, d’una banda, i els ciutadans i les empreses, de l’altra.

El portal «Europa» disposa de tres menes de serveis electrònics:

 1. Serveis informatius, que faciliten a ciutadans, mitjans de comunicació, empreses, administracions i resta de responsables de la presa de decisions un accés fàcil i real a la informació i que, per tant, milloren la transparència i la comprensió de les polítiques i activitats de la UE.
 2. Serveis interactius que faciliten el contacte amb els ciutadans, les empreses, la societat civil i les administracions públiques i, per tant, permeten organitzar consultes públiques que contribueixen a preparar les polítiques i les activitats de la UE.
 3. Serveis de transacció que permeten l’accés a qualsevol mena de transacció amb les institucions i organismes de la UE com ara convocatòries de licitacions, operacions financeres, contractació de personal, inscripció en actes, adquisició de documents, etc.

Declaracions específiques de privacitat.

Les declaracions específiques de privacitat expliciten l’ús que es pot fer de les vostres dades, és a dir:

 • la mena d’informació que se us pot demanar, l’ús que se’n fa i el mitjà tècnic amb què s’obté; la UE només recapta informació personal en la mesura necessària per atènyer propòsits concrets; la informació no es torna a fer servir amb cap propòsit incompatible amb el que s’hagi especificat;
 • a qui es poden mostrar les vostres dades; la UE només revela informació a tercers si això és necessari per al compliment dels propòsits prèviament especificats i només a les persones o categories de persones també prèviament especificades; la UE no divulga mai dades personals amb una finalitat comercial directa;
 • la manera d’accedir a les vostres pròpies dades, de comprovar la seva exactitud i, en cas necessari, rectificar-les; també teniu dret a oposar-vos al processament de les vostres dades de caràcter personal per raons legítimes a menys que les dades s’hagin recaptat per complir amb una obligació legal, ja siguin necessàries per a l’execució d’un contracte del qual sigueu part o bé es facin servir amb un propòsit per al qual hàgiu donat el vostre consentiment inequívoc;
 • el temps màxim que es poden guardar les vostres dades; la UE només guarda les dades personals el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida o del seu processament;
 • les mesures de seguretat per salvaguardar la vostra informació davant d’un possible abús o accés no autoritzat;
 • la persona a qui contactar si teniu cap pregunta o cap queixa.

Europa Analytics

Europa Analytics és l’empresa que mesura l’efectivitat i l’eficiència dels webs del portal «Europa» de la Comissió Europea.

Què en fem dels correus electrònics que ens envieu

Hi ha molts webs del portal «Europa» que inclouen un botó de «contacte»; només cal clicar-hi a sobre per activar el programa de correu electrònic i poder enviar comentaris a una bústia funcional.

Quan s’envia un missatge d’aquesta manera, només s’apleguen les dades personals del remitent necessàries per respondre-hi. Si l’equip de gestió de la bústia no pot respondre-hi, reenvia el vostre missatge a un altre servei i us n’informa per correu electrònic.

Si voleu fer qualsevol pregunta en relació amb el tractament del vostre missatge electrònic o amb el tractament de les vostres dades personals, no dubteu a fer-ho en el mateix missatge.