Заетост, социални въпроси и приобщаване

03/02/2017
Твоята първа работа с EURES – Целеви схеми за мобилност – издание 2017 г

Твоята първа работа с EURES – Целеви схеми за мобилност – издание 2017 г

„Твоята първа работа с EURES“ е инициатива, финансирана от ЕС, която: помага на млади европейци да намират възможности за работа, стажуване или чиракуване в друга държава от ЕС, ЕАСТ/ЕИП, помага на МСП и други работодатели да получат достъп до по-широк набор от талантливи хора. Практическо ръководство, което обхваща: изискванията за допустимост и как да кандидатствате; как да получите ориентирана към работата и финансова помощ; къде да намерите допълнителна информация. Започни да търсиш твоята първа работа с EURES днес!

Catalog N. : KE-01-16-968-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница