Заетост, социални въпроси и приобщаване

16/12/2016
Европейски социален фонд — инвестиции в хората

Европейски социален фонд — инвестиции в хората

Тази брошура описва как Европейският социален фонд (ЕСФ) подпомага хора, които при други обстоятелства може да нямат възможност да поучават обучение, да придобият квалификации и да си намерят добра работа. Благодарение на своя мащаб и обхват фондът оказва осезаемо въздействие върху пазара на труда и обществото като цяло. В някои държави близо 90 % от действителните разходи за мерки на трудовия пазар идват от ЕСФ. Фондът е основният инструмент на ЕС за изпълнение на неговите цели за увеличаване на трудовата заетост, намаляване на бедността и подобряване на образователните постижения в целия Съюз.

Публикацията обяснява как работи ЕСФ, представя резултатите, получени до момента от периода на финансиране 2007—2013 г., както и някои примери от реалния живот, свързани с помощта, оказана на някои от милионите хора, които фондът подпомага всяка година.

Catalog N. : KE-04-16-807-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница