Заетост, социални въпроси и приобщаване

04/08/2016
РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА - Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение 2015—2020 г.

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА - Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение 2015—2020 г.

Настоящата брошура съдържа информация за това как ЕС и неговите партньори подобряват професионалното образование и обучение (ПОО), за да отговори то на настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда. Ученето в процеса на работа, достъпът до ПОО, текущото обучение за учители и признаването на умения и квалификации се очаква да помогнат за създаването на работни места и растеж. Програмата за нови умения за Европа и Заключенията от Рига поставят основите на този процес. Напредъкът в постигането на определените цели ще се наблюдава от CEDEFOP и ЕФО.

Catalog N. : KE-02-16-623-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница