Заетост, социални въпроси и приобщаване

11/11/2015
Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС - за електромагнитните полета -  РЪКОВОДСТВО за малки и средни предприятия (МСП)

Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС - за електромагнитните полета - РЪКОВОДСТВО за малки и средни предприятия (МСП)

Директива 2013/35/ЕО определя минималните изисквания за безопасност по отношение на експозицията на работещите на рискове, възникващи от електромагнитни полета (ЕМП).
Въпреки това от малък брой работодатели ще се изисква да изчисляват или измерват нивата на ЕМП на работните места. В повечето случаи естеството на извършваната работа е такова, че рисковете са малки и това може да бъде установено сравнително лесно. Целта на настоящото ръководство е да ви помогне да разберете как работата, която извършвате, може да бъде засегната от Директивата за ЕМП. Ръководството не е правно обвързващо и не предоставя тълкуване на конкретни законови изисквания, които трябва да спазвате. Ето защо то следва да се чете в контекста на Директивата за ЕМП, Рамковата
директива (89/391/ЕИО) и съответното национално законодателство.
Настоящото ръководство е изготвено така, че работодателите, които отговарят на изисква-нията, могат да установят бързо рисковете.
По-подробна информация, включително относно оценката на експозицията и превантивните мерки, може да бъде намерена в пълното незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС.
Настоящата публикация е достъпна на всички официални езици в ЕС.

Catalog N. : KE-04-15-142-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница