Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 08/06/2009

ЕС се заема със социалните измерения на икономическата криза

Европейският съюз полага все повече усилия за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване като част от стратегията си за справяне с икономическата и финансова криза

ЕС се заема със социалните измерения на икономическата криза

Европейският съюз полага все повече усилия за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване като част от стратегията си за справяне с икономическата и финансова криза.

Финансиране от ЕС 

 • През ноември 2008 г. Европейската комисия обяви пакет от мерки за възстановяване в размер на 200 млрд. евро. Около 170 млрд. евро ще бъдат получени от бюджетите на държавите членки, а ЕС и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще предоставят общо 30 млрд. евро;
 • Комисията предложи да бъдат опростени критериите за подпомагане от Европейския социален фонд (ЕSF), да бъдат препрограмирани разходите, а авансовите плащания да бъдат ускорени от началото на 2009 г., така че държавите членки да получат по-рано достъп до финансиране в размер до 1,8 млрд. евро, което да използват за засилване на активните политики на пазара на труда, за преместване на фокуса на подкрепата върху най-уязвимите категории хора, за ускоряване на мерките, които имат за цел насърчаване на уменията, и, когато това е необходимо, за пълно финансиране на проекти от Общността през този период;
 • Комисията предложи да бъдат направени промени в Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕGF), който беше създаден, за да се даде възможност на съкратените работници да се върнат на работа. Ако бъдат приети, предложенията ще дадат възможност за по-бърза намеса на ЕФПГ за осигуряване на парични средства за схеми за обучение и откриване на работни места. Годишният бюджет, който е на разположение по ЕФПГ, е в размер на 500 млн. евро.
 • Европейският съюз създава нов механизъм за микрофинансиране, чрез който ще се предоставят микрокредити на малкия бизнес и на хора, които са загубили работата си и искат да започнат свой собствен малък бизнес.

Насърчаване на трудовата заетост 

 • Порталът за трудова заетост EURES осигурява подкрепа за търсещите работа, които искат да се възползват от правото да работят в друга европейска страна;
 • Инициативата „New Skills for New Jobs” има за цел да бъде подобрен начинът, по който Европа анализира и прогнозира бъдещите потребности от умения на икономиката. Това ще помогне за осъществяване на по-ефективен подбор на хората съобразно работните места и ще осигури допълнителна информация за потребностите от обучение;
 • Европейската стратегия за заетост, която е един от стълбовете на Европейската стратегия за растеж и работни места, продължава да осигурява рамка за предприемане на координирани действия от държавите членки за насърчаване на заетостта в контекста на кризата;
 • Комисията активизира своето наблюдение на ситуацията в областта на заетостта и социалното положение, включително като започна да публикува нова поредица от месечни доклади за наблюдение на бързо променящата се ситуация.
 • Европейската комисия е поела споделен ангажимент по отношение на заетостта, който поставя на преден план ключови приоритети и действия за запазване на работните места и помощ за тези, които изпитват затруднения, като при това се прокарва пътят за възстановяване на икономиката.

Сътрудничество със социалните партньори 

 • Комисията поддържа близки контакти с представителите на работодателите и синдикатите за обсъждане на въздействието на икономическата и финансовата криза, включително по време на тристранната среща на високо равнище на 19 март 2009 г;
 • Публикуваният от Комисията през февруари 2009 г. доклад за индустриалните отношения показва, че конструктивният диалог между работодателите и синдикатите може да помогне на ЕС да се справи с кризата.

Сътрудничество с международни партньори 

 • Европейският съюз игра водеща роля на срещата на високо равнище на Г20 в Лондон на 2 април 2009 г., на която бяха договорени международни действия за стимулиране на икономиката и подобряване на регулирането на финансовия сектор;
 • Комисар Владимир Шпидла обсъди социалните измерения на кризата със своите колеги от страните от Г8 на срещата на министрите на труда на Г8 на 30 март 2009 г.
 • Среща на високо равнище по въпросите на заетостта (7 май 2009 г.) — повишаване на усилията за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване в светлината на финансовата криза. 

Споделете тази страница