Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 16/12/2010

Засилване на борбата с бедността и социалното изключване

Нов план излага стратегия за избавяне на 20 млн. души от бедност - цел на ЕС за 2020 г.

Засилване на борбата с бедността и социалното изключване

Повече от 80 млн. души в ЕС са застрашени от бедност, като проблемът се задълбочи в резултат на икономическата криза, която засегна най-силно най-уязвимите. Ако искаме целта на ЕС за 2020 г. да бъде постигната, работата трябва да започне още днес.

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване English ще стимулира нови начини на работа и ще помогне на правителства и други заинтересовани страни да разработят по-ефективни и новаторски методи за борба с бедността.

Въпреки че борбата с бедността на първо място е отговорност на отделните страни членки, целите и подходите на равнище ЕС доведоха до повишаване на ефективността на националните политики в области като детската бедност и бездомничеството.

Сега Комисията иска да насърчи иновациите в социалната политика, като използва малки проекти за оценяване на евентуални нови политики или реформи. Целта е страните от ЕС да се поучат взаимно от опита си, за да могат да усъвършенстват своите социални политики и да ги направят по-ефективни.

През следващите години, и по-специално през 2011-2012 г., ще се състоят серия от инициативи, сред които координиране на политиката за доброволчество и обмена на информация, ново законодателство и финансиране на проекти. Специфични действия ще бъдат предприети по отношение на най-рисковите групи, включващи младежи, хора с увреждания и малцинствени групи като ромите.

Борбата с бедността не означава непременно повече разходи. Основна цел е насочване на реформите към по-голяма ефективност. Силният акцент върху социалните иновации и експерименти ще помогне на ЕС и държавите-членки да открият къде ефектът от ресурсите ще е най-голям.

Тези инициативи бележат началото на нова фаза в политиките на ЕС за социално приобщаване и ще използват инерцията, събрана по време на Европейската година на борбата с бедността и изключването (2010 г.).

Едногодишната кампания, включваща над 700 проекта в 29 държави, мобилизира всички сектори на обществото и помогна борбата с бедността да остане приоритет за политиците.

Споделете тази страница