Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Finansiering

EU-kommissionen finansierar projekt om sysselsättning, sociala frågor och social inkludering genom följande program:

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfondens projekt hjälper människor att utveckla sin kompetens och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Offentliga och privata organisationer som vill söka bidrag bör kontakta ESF:s förvaltningsmyndigheter i sitt land. EU-kommissionen fastställer prioriteringar, men deltar inte direkt i urvalet av projekten.

Läs mer om Europeiska socialfonden
Europeiska socialfonden i ditt land

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

Arbetstagare som har blivit arbetslösa på grund av strukturella förändringar i världshandeln kan få hjälp från EFG med att hitta ett nytt jobb så snabbt som möjligt. Enskilda eller företag som drabbats av uppsägningar och vill utnyttja fonden bör kontakta sina nationella myndigheter.

Läs mer om EFG

Finansiering 2021–2027

Kommissionen har föreslagit en förenkling och utvidgning av Europeiska socialfonden (ESF+) och en ändring av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG). De båda förslagen ingår i kommissionens paket med förslag till EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 som antogs den 2 maj 2018. Samtliga förslag diskuteras nu i Europaparlamentet och rådet.

EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi)

Programmet sköts av EU-kommissionen och stöder insatser för sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden i EU. Organisationer som vill söka pengar måste delta i en anbuds- eller förslagsomgång.

Läs mer om Easi

Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda (Fead)

Fonden stöder EU-ländernas insatser för att hjälpa dem som har det sämst ställt. Ländernas myndigheter väljer ut partnerorganisationer som ansvarar för utdelning av mat och andra basvaror, på grundval av nationella program för 2014–2020 som kommissionen har godkänt.

Läs mer om fonden

Befogenheter: dialogen mellan arbetsmarknadens parter och andra särskilda befogenheter

Kommissionen stöder projekt som gäller dialogen och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och som ingår i kommissionens uppgifter enligt de särskilda befogenheter som ges kommissionen direkt genom fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionen utövar sina befogenheter genom särskilda upphandlingar och förslagsomgångar på följande områden:

  • Fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare.
  • Socialpolitiska frågor, inklusive dialogen mellan arbetsmarknadens parter, till stöd för de europeiska arbetsmarknadsparternas insatser för att främja dialogen mellan parterna och enas om gemensamma åtgärder, inklusive kapacitetsuppbyggnad och analys av förhållandet mellan parterna.
  • Analyser och undersökningar som rör den sociala situationen, demografi och familjefrågor för att främja bättre politiska lösningar i medlemsländerna.
  • Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarnas organisation samt transnationellt informationsutbyte och utbyte av god praxis i frågor av betydelse för dialogen mellan parterna på företagsnivå.

På vår webbplats hittar du de årliga arbetsprogrammen för upphandlingar och förslagsomgångar som gäller kommissionens befogenheter.

Läs mer om dialogen

Annan finansiering

Dela den här sidan