Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Utvärdering och Konsekvensbedömning

Kommissionens utvärderingar och konsekvensbedömningar av politik och finansiering inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering följer riktlinjerna för bättre lagstiftning.

Alla våra planerade och pågående utvärderingar och konsekvensbedömningar publiceras på webbplatsen Kom med synpunkter. Alla avslutade utvärderingar och konsekvensbedömningar inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering sedan 2014 finns nedan under rubriken Relaterade dokument.

Vi ansvarar också för vissa utvärderingar och konsekvensbedömningar inom utbildning.

Enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning måste vi bedöma politikens och finansieringens genomslag. Det är viktigt att konsekvenserna när det gäller sysselsättning, arbetsvillkor, socialt skydd, inkludering, kompetens och arbetsmiljö bedöms på rätt sätt.

Arbetsmarknadens parter har en särskild roll i konsekvensbedömningen.

Kommissionen beställer studier till stöd för sina utvärderingar och konsekvensbedömningar. Du hittar dem i vår publikationskatalog.

Kommissionen ger också EU-länderna vägledning och stöd när det gäller övervakning och utvärdering av Europeiska socialfonden (ESF) och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead). Syftet är att se till att uppgifterna är konsekventa och jämförbara och att hjälpa länderna att ta fram kvalitetsanalyser, övervakningsuppgifter och utvärderingar.

Dela den här sidan