Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Podpora za podjetnike in samozaposlene

Podjetništvo in samozaposlitev sta pomembna za:

  • odpiranje novih delovnih mest
  • razvoj spretnosti in znanj
  • polno udejstvovanje brezposelnih in ranljivih oseb v družbi in gospodarstvu

Strategija Evropa 2020 priznava pomen podjetništva in samozaposlitve pri doseganju pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. Najpomembnejša prednostna naloga Evropske komisije je ponovna gospodarska rast Evrope in večje število delovnih mest brez ustvarjanja novega dolga.

Evropska komisija podpira podjetništvo in samozaposlovanje s programi za:

Njeni cilji so:

  • krepitev znanja o podjetništvu in samozaposlovanju
  • krepitev zmogljivosti v državah in regijah EU
  • finančna podpora za razvoj podjetništva

Krepitev znanja

Velik del pridobivanja znanja in vzajemnega učenja o podjetništvu se izvaja v sodelovanju z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Med skupnimi publikacijami je tudi publikacija Missing Entrepreneurs, ki se osredotoča na razvoj podjetništva med ranljivimi skupinami (mladi, ženske, starejši, migranti, invalidi). Publikacija med drugim vsebuje tudi niz krajših poročil z različnih področij, denimo o podjetništvu starejšihpodjetništvu mladihsamozaposlovanju in neformalnem podjetništvu.

Krepitev zmogljivosti

Sodelovanje z OECD čedalje več pozornosti namenja analizi za posamezne države. Namen poročil je pomagati državam članicam pri izboljšanju podpore mladim podjetnikom in podjetništvu za zmanjšanje brezposelnosti.

Evropska komisija in OECD sta skupaj razvili spletno orodje za podporo podjetništvu, s katerim želita izboljšati politike za spodbujanje podjetništva v mestih, regijah in državah EU. Orodje zajema politike, ki podpirajo podjetništvo med ranljivimi skupinami in socialno podjetništvo.

Finančna podpora za razvoj podjetništva

Na področju mikrofinanciranja evropski mikrofinančni instrument Progress in tretja os programa za zaposlovanje in socialne inovacije spodbujata samozaposlovanje in ustanavljanje mikropodjetij. Tudi socialna podjetja so upravičena do finančne podpore v okviru tretje osi programa za zaposlovanje in socialne inovacije.

Evropski socialni sklad (ESS) podpira podjetništvo s finančnimi sredstvi in pomočjo za podjetja. Posebna pomoč je namenjena slabše zastopanim in prikrajšanim skupinam, tudi podjetnicam in invalidom.

Povej naprej