Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Elektronska izmenjava podatkov o socialni varnosti (EESSI)

EESSI je informacijski sistem, ki nosilcem socialne varnosti v EU pomaga pri hitrejši in varnejši izmenjavi informacij v skladu s pravili EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Izmenjava informacij večinoma še vedno poteka na papirju, vendar jo bo v prihodnjih letih nadomestila elektronska izmenjava. Države članice namreč pospešeno uvajajo sistem za elektronsko izmenjavo informacij o socialni varnosti (EESSI).

Delovanje sistema

Izmenjava informacij med nacionalnimi nosilci o čezmejnih primerih v zvezi s socialno varnostjo bo potekala v okviru sistema EESSI: nosilci socialne varnosti bodo pri izmenjavi strukturiranih elektronskih dokumentov upoštevali skupno dogovorjene postopke. Ti dokumenti bodo preko sistema EESSI posredovani na ustrezen naslov v drugi državi članici.

Nosilci socialne varnosti bodo lahko poiskali ustreznega sogovornika v drugi državi EU v javnem seznamu nacionalnih nosilcev socialne varnosti.

Kdaj bodo vse države članice začele uporabljati sistem EESSI

Evropska komisija je centralni sistem EESSI vzpostavila julija 2017. Države članice morajo nacionalni sistemEESSI uvesti v dveh letih in nosilcem socialne varnosti omogočiti čezmejno elektronsko izmenjavo informacij.

Prednosti sistema EESSI

Hitrejša in učinkovitejša izmenjava informacij med nosilci socialne varnosti:

  • Sistem EESSI bo omogočil hitrejšo izmenjavo informacij in hitrejšo obravnavo posameznih zadev ter pospešil izračun in izplačilo socialnih nadomestil.

Natančnejša izmenjava informacij med nacionalnimi organi:

  • Nosilci socialne varnosti v EU bodo uporabljali standardizirane elektronske dokumente, prevedene v njihov jezik, s čimer se bo izboljšalo večjezično komuniciranje.
  • Sistem EESSI bo uvedel varovala, s katerimi bo zagotovil izmenjavo pravilnih in popolnih informacij ter nosilcem pomagal pri preprečevanju goljufij in napak.
  • Sistem bo z uvedbo standardnih elektronskih postopkov za vse nosilce izboljšal obravnavo zadev in povečal pravilno uporabo pravil o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Varna obdelava osebnih podatkov:

  • Sistem bo uvedel skupno varno infrastrukturo za čezmejno izmenjavo informacij med nosilci socialne varnosti.
  • To pomeni, da bodo nacionalni nosilci lahko pošiljali sporočila, vendar sistem ne bo omogočal centralnega shranjevanja sporočil in osebnih podatkov v podatkovni bazi. Vpogled v vsebino sporočil bodo imeli samo pristojni nosilci, države članice pa bodo še naprej odgovorne za zagotavljanje visokih standardov varstva podatkov v skladu s pravili EU. 
  • Sistem EESSI bo upošteval najnovejše standarde na področju informacijske varnosti.

Povej naprej