Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Uredbe

Koordinacija sistemov socialne varnosti

Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti.

S 1. majem 2010 jo je za državljane EU nadomestila Uredba 883/2004. Še vedno pa se do spremembe zdajšnjih sporazumov z EGP in Švico uporablja na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu in Švici ter za državljane držav nečlanic, ki zakonito prebivajo na ozemlju EU, dokler ne bo Evropski svet sprejel sporazuma o razširitvi določb novih uredb.

Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71. S 1. majem 2010 jo je za državljane EU nadomestila Uredba 987/2009. Še vedno pa se do spremembe zdajšnjih sporazumov z EGP in Švico uporablja na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu in Švici ter za državljane držav nečlanic, ki zakonito prebivajo na ozemlju EU, dokler ne bo Evropski svet sprejel sporazuma o razširitvi določb novih uredb.

Posodobljeni predpisi koordinacije

Uredba (ES) št. 883/2004 je začela veljati 1. maja 2010 in se uporablja samo za države EU. Skupaj z Izvedbeno uredbo 987/2009 posodobljata koordinacijo sistemov socialne varnosti.

Prečiščena različica Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 988/2009, Uredbo Komisije (EU) št. 1244/2010, Uredbo (EU) št. 465/2012 in Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2012.

Prečiščena različica Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 1244/2010, Uredbo (EU) št. 465/2012 in Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2012.

Državljani držav zunaj EU

Uredba Sveta (ES) št. 859/2003 z dne 14. maja 2003 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 574/72 na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo samo zaradi njihovega državljanstva.

Razlaga

Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti sestavljajo predstavniki vlad vseh držav EU in predstavnik Komisije. Upravna komisija obravnava upravne zadeve in vprašanja v zvezi z uporabo in razlago različnih določb iz uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti ter spodbuja in razvija sodelovanje med državami EU.

Sestava, delovanje in naloge Upravne komisije so določeni v členih 71 in 72 Uredbe 883/2004.

Sodišče EU je pristojno za razlago določb o koordinaciji socialne varnosti v posamičnem primeru. Razlaga je zavezujoča za vse stranke v postopku (nacionalna sodišča, zavode za zavarovanje in posameznike).

Več informacij o sodni praksi

Več informacij o Sodišču Evropske unije in njegovem delu.

Povej naprej