Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropski socialni sklad (ESF)

Vlaganje v ljudi

Evropski socialni sklad je glavno orodje za spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja v EU. Namenjen je predvsem pomoči ljudem pri iskanju zaposlitve (ali boljšega delovnega mesta), vključevanju prikrajšanih oseb v družbo in zagotavljanju pravičnejših življenjskih priložnosti za vse.

Med glavnimi ukrepi je vlaganje v ljudi v Evropi (zaposleni in brezposelni, mladi in stari) in njihovo znanje.

Sklad vsako leto pomaga 10 milijonom ljudi najti zaposlitev ali izboljšati znanje in spretnosti za prihodnjo zaposlitev.

To je pomembno:

  • kratkoročno – za ublažitev posledic trenutne gospodarske krize, zlasti naraščajoče brezposelnosti in povečanje revščine;
  • dolgoročno – kot del evropske strategije za preoblikovanje gospodarstva, ne samo z ustvarjanjem novih delovnih mest, ampak tudi z oblikovanjem vključujoče družbe.

Okrevanje po koronavirusni krizi

Maja 2020 je Komisija predlagala potrebne spremembe za programe EU socialnega financiranja, da bi odgovorila na socialne in zaposlitvene izzive v času po krizi.

V skladu s predlogom naj bi skladom kohezijske politike za obdobje 2020–2022 dodelili sveža finančna sredstva v višini 55 milijard evrov za odpravo negativnega vpliva koronavirusne krize na trg dela. V okviru instrumenta REACT-EU ima Evropski socialni sklad v obdobju 2014–2020 ključno vlogo pri ohranjanju zaposlovanja in podpiranju socialnega vključevanja.

V okviru novih predlogov za prihodnji proračun EU 2021–2027 je Komisija tudi predlagala spremembe predloga za Evropski socialni sklad plus (ESF+).

Financiranje in cilji 2014–2020

Evropski socialni sklad bo v tem obdobju zagotovil sredstva v višini 80 milijard evrov (v tekočih cenah) za:

Več o ciljih Sklada v obdobju 2014–2020

Razdelitev dela

O strategiji in proračunu Evropskega socialnega sklada skupaj odločajo Svet EU, Evropski parlament in Evropska komisija.

Njegove sedemletne operativne programe načrtuje Svet EU, potrdi pa jih Evropska komisija.

Sklad dodeljuje finančna sredstva različnim organizacijam – javnim organom, zasebnim podjetjem in civilni družbi –, ki ljudem zagotavljajo praktično pomoč pri iskanju ali ohranitvi zaposlitve.

Več o Evropskem socialnem skladu

Spremljanje in vrednotenje

Evropska komisija in države članice skupaj ocenjujejo dejavnosti Evropskega socialnega sklada. Organi upravljanja izvajajo vrednotenja na ravni držav članic, Komisija pa na ravni EU.

V teku so naslednja vrednotenja:

Ocene temeljijo na doslednih, primerljivih in kakovostnih podatkih, ki jih zberejo nacionalni organi. Podatki se uporabljajo tudi za spremljanje izvajanja programov. Pri izvajanju svojih nalog organi upravljanja uporabljajo smernice Komisije za spremljanje in vrednotenje.

Odprta podatkovna platforma omogoča vizualizacijo podatkov o financiranju in dosežkih v okviru ESS 2014–2020 z informacijami o napredku pri zagotavljanju naložb na ravni EU. Komisija v letnih strateških/zbirnih poročilih obvešča o dosežkih na ravni EU.

Hipotetične ocene učinka so del širše zaveze EU, da se v ospredje postavijo rezultati in z dokazi podprto oblikovanje politik. Evropska komisija zagotavlja podporo organom upravljanja ESS v zvezi s hipotetičnimi ocenami učinka.

Povej naprej