Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Dolgotrajna oskrba, pomoč na domu, institucionalno varstvo.

Oblike pomoči in storitev

Dolgotrajna oskrba je sistem aktivnosti, ki osebam, ki so zaradi različnih razlogov v daljšem časovnem obdobju odvisne od tuje pomoči, zagotavlja pomoč v vsakdanjem življenju. Izvaja se lahko na domu ali v posebnih institucijah – domovih.

Kadar imajo osebe zagotovljene primerne bivalne in druge pogoje za življenje v skupnosti, vendar pa zaradi različnih razlogov ne morejo skrbeti zase, lahko zaprosijo za pomoč na domu. Na ta način se jim zagotavlja pomoč pri dnevnih opravilih, gospodinjska pomoč in pomoč pri socialnih stikih.

Pomoč na daljavo se izvaja preko telefonskega alarma (rdeči gumb) 24 ur dnevno vse dni v letu.

Patronažna zdravstvena nega na domu je zdravstvena dejavnost, ki jo predpiše posebno izbrani zdravnik in se izvaja v obliki negovalnih postopkov, kot so: osebna higiena in zdravstvena nega bolnika, aplikacija terapije, injekcije, prevezi in podobno.

Institucionalno varstvo je obravnava v posebni ustanovi (domu), drugi družini ali drugi obliki, ki nadomešča ali zagotavlja funkcijo lastne družine. Obsega osnovno oskrbo in socialno ter zdravstveno varstvo.

Za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami vključuje institucionalno varstvo tudi vzgojo in izobraževanje.

Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva.

Kdaj sem upravičen?

Pomoč na domu

Do pomoči na domu so upravičene osebe, ki živijo v svojem bivalnem okolju, vendar zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo pomoč pri oskrbi in negovanju, hkrati pa nimajo ustrezne pomoči svojcev. Upravičenci so:

  • osebe, starejše od 65 let, ki niso sposobne za popolnoma samostojno življenje;
  • invalidne osebe s statusom invalida po ZDVDTP, ki ne zmorejo samostojnega življenja;
  • invalidne osebe s pravico do dodatka za tujo pomoč in nego za opravljanje večine življenjskih funkcij;
  • hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem razvoju ali duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.

Pomoč na domu se začne izvajati na pobudo osebe, skrbnika ali sorodnika, in sicer s strani posameznega izvajalca. Izvajalci so lahko centri za socialno delo in javni ter zasebni domovi za starejše, ali za to dejavnost ustanovljeni zavodi.

Patronažno varstvo

Varstvo je namenjeno vsem osebam, ki potrebujejo pomoč na domu pri premagovanju bolezni ali stanja ter kronične nezmožnosti. Varstvo zajema tudi preventivno oskrbo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju.

Zdravstvena nega pacienta na domu se izvaja na podlagi naročila, ki ga izda izbrani zdravnik. Nega na domu je lahko tudi nadaljevanje bolnišnične zdravstvene oskrbe; v tem primeru bolnišnica obvesti odgovorno patronažno medicinsko sestro.

Izvajalec je patronažna služba, ki deluje na ravni primarnega zdravstvenega varstva (občinska raven).

Institucionalno varstvo

Upravičenci do institucionalnega varstva so:

  • otroci, mladostniki in osebe do 26. leta starosti, ki so usmerjene v posebni program vzgoje in izobraževanja;
  • odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, senzornimi motnjami in motnjami v gibanju ter drugimi motnjami;
  • osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne pomoči in nege.

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva Postopek za sprejem v dom za starejše se začne z vložitvijo prošnje za sprejem v institucionalno varstvo.

Institucionalno varstvo se zagotavlja tudi v oskrbovanem stanovanju.

Obseg pravic in načini uveljavljanja

Pomoč na domu

Socialna oskrba je prilagojena potrebam posameznega upravičenca, pri čemer obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, v gospodinjstvu in pri ohranjanju socialnih stikov.

Če je storitev izvajana v okviru mreže javne službe, bo del celotnih stroškov storitve (najmanj 50 %) krila občina, del pa uporabniki.

Patronažno varstvo

Patronažna sestra opravlja preventivne in kurativne storitve. V povezavi z dolgotrajno oskrbo se zagotavljajo predvsem kurativni obiski, ki obsegajo zdravstveno nego bolnika na domu in se nanašajo na prevezovanje ran, dajanje injekcij, odvzem materiala za laboratorijske preiskave, ipd.

Institucionalno varstvo starejših

Institucionalno varstvo obsega: osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno oskrbo in nego.

Storitve oskrbe plačajo upravičenci sami oziroma s pomočjo svojcev ali občin.

Zdravstvena oskrba in nega je zagotovljena iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Upravičenci do socialno varstvenih storitev lahko zaprosijo za delno ali celotno oprostitev plačila, ki pa je odvisna od njihovega materialnega položaja. Osebe, ki so vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, so upravičene do brezplačne patronažne pomoči.

Slovarček

Potrebni obrazci

Vloga za sprejem v institucionalno varstvo je dostopna na naslednjem naslovu:

Vlogo za izvajanje storitev pomoč na domu dobite pri vašem domačem izvajalcu. Seznam izvajalcev je dostopen na naslovu: http://www.irssv.si/index.php/pomoc-na-domu.

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

V primeru, da ste se odločili za socialno oskrbo na domu, lahko oddate vlogo za vključitev v te storitve, in sicer osebno na sedežu izvajalca, pisno, po telefonu ali preko elektronskega medija. Podrobnejša navodila dobite pri izvajalcih.

Vlogo za sprejem v institucionalno varstvo lahko oddate osebno ali po pošti pri izvajalcu storitve ali po elektronski pošti na naslovu: https://servis.ssz-slo.si/Prosnje/.

Zdravstvene storitve, ki jih zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje v osnovni zdravstveni dejavnosti (storitve patronažne službe in nego na domu), lahko uveljavite pri svojemu izbranemu osebnemu zdravniku.

Vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev oddate na vašem centru za socialno delo, podrobnejša navodila pa lahko dobite tudi na spletnem naslovu MSSDZ.

Povej naprej