Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Minimalna sredstva

Kdo je upravičen?

Do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki si same ne morejo zagotoviti materialne varnosti zaradi okoliščin, na katere same ne morejo vplivati.

Denarna socialna pomoč je namenjena zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

Varstveni dodatek je namenjen kritju življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški stanovanja itd.) in niso stroški za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb.

Pravico do posmrtnine in pogrebnine, ki sodita v okvir denarne socialne pomoči, ima družinski član pokojne osebe, ki je poskrbel za pogreb (pogrebnina) oziroma potrebuje denarno pomoč ob smrti družinskega člana (posmrtnina). Pravico lahko uveljavlja le en družinski član pokojne osebe.

Pogoji in upravičenost

Splošni pogoj za pridobitev denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka je stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Do pomoči so tako upravičeni državljani Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, oboji s stalnim prebivališčem v Sloveniji, osebe na podlagi mednarodnih aktov, ki zavezujejo Slovenijo ter osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita in njihovi družinski člani s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki:

  • si ne morejo preživetja zagotoviti same (z delom, pravicami iz dela ali zavarovanjem, itd.);
  • zase in za svoje družinske člane ne morejo zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere niso mogle vplivati.

Do varstvenega dodatka so upravičene osebe:

  • ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali ženske starejše od 63 let oziroma moški starejši od 65 let;
  • ki so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi lahko bile upravičene;
  • katerih dohodek ne presega cenzusa za varstveni dodatek (470,76 EUR).

Pravico do posmrtnine ima družinski član pokojne osebe, ki je bil na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Pravico do pogrebnine ima družinski član pokojne osebe, ki je:

  • poskrbel za pogreb v Sloveniji in;
  • bil na dan pogreba upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali njegov dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa (606 EUR za samsko osebo ali 909 EUR za družino).

Obseg pravic in načini uveljavljanja

Denarna socialna pomoč

Višina denarne socialne pomoči je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, prihrankov, zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnih razlogov.

Podrobneje na spletni strani MDDSZ.

Varstveni dodatek

Višina varstvenega dodatka se določi na podlagi istih meril, ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči in ne sme preseči višine minimalnega dohodka samske osebe ali družine.

Podrobneje na spletni strani MDDSZ.

Posmrtnina

Višina posmrtnine je določena kot znesek v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je 288,81 EUR.

Pogrebnina

Višina pogrebnine je določena v najvišjem obsegu dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, kar trenutno znaša 577,62 EUR, vendar ne sme presegati dejanskih stroškov pogreba.

Slovarček

Potrebni obrazci

  • Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek)
  • Vloga za pogrebnino oziroma posmrtnino

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Pravice do prejemkov za zagotavljanje minimalnih sredstev se uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče.

Povej naprej