Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Vdovska in družinska pokojnina

Kdo je upravičen?

Do izplačila pokojnine za preživele družinske člane so upravičeni družinski člani, če je umrli zavarovanec:

 • izpolnjeval pogoje za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine ali;
 • že bil prejemnik starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali drugih pravic iz invalidskega zavarovanja.

V primeru izpolnjevanja splošnih pogojev je treba izpolnjevati še posebne pogoje za pridobitev vdovske in družinske pokojnine.

Do vdovske pokojnine so upravičeni naslednji družinski člani:

 • preživeli zakonec;
 • zunajzakonski partner (s katerim je umrli zavarovanec živel najmanj 3 leta oz. 1 leto pred njeno/njegovo smrtjo, če imata skupnega otroka) ali;
 • vzdrževani ločeni zakonec.

Do družinske pokojnine so upravičeni naslednji preživeli družinski člani:

 • otroci (zakonski, nezakonski oziroma posvojeni);
 • pastorki, vnuki ali drugi otroci brez staršev, ki jih je preživljal umrli zavarovanec;
 • starši (oče, mati, očim ali mačeha), če jih je umrli zavarovanec preživljal do svoje smrti.

Kdaj sem upravičen?

V primeru izpolnjevanja splošnih pogojev je treba izpolnjevati še posebne pogoje za pridobitev vdovske in družinske pokojnine.

Do vdovske pokojnine so preživeli člani družine upravičeni v primeru:

 • dosežene določene starosti, ki v obdobju 2014–2021 narašča do 58. leta (v letu 2018 je bilo treba doseči 56 let);
 • popolne nezmožnosti za delo oziroma če so postali popolno nezmožni za delo v enem letu po smrti zavarovanca;
 • če skrbijo za otroka, ki je upravičen do družinske pokojnine oz. če se slednji rodi v 300 dneh po smrti zavarovanca.

Do družinske pokojnine so otroci upravičeni do dopolnjenega 15. leta starosti ali 18. leta (če so brezposelni) ali do konca šolanja, vendar v tem primeru največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Otrok, ki je popolnoma nezmožen za delo, je do družinske pokojnine upravičen vse dokler traja nezmožnost.

Do družinske pokojnine so upravičeni starši, če so ob smrti zavarovanca dosegli 60 let oziroma so popolnoma nezmožni za delo.

Pri tem morajo imeti upravičenci ob smrti zavarovanca skupno stalno prebivališče, njihovi dohodki pa ne smejo presegati 29 % najnižje pokojninske osnove.

Obseg pravic in načini uveljavljanja

Vdovska pokojnina

Vdovska pokojnina znaša 70 % pokojnine, do katere bi bil upravičen umrli zavarovanec na dan svoje smrti.

Če ima vdova ali vdovec pravico do lastne pokojnine, je upravičen do 15 % vdovske pokojnine. Pri tem najvišji znesek obeh pokojnine ne sme preseči starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.

Družinska pokojnina

Število preživelih članov družine

Odstotek družinske pokojnine od osnove

1

70 %

2

80 %

3

90 %

4 ali več

100 %

Otroku, ki je izgubil oba starša – zavarovanca oziroma uživalca pravic - se odmeri družinska pokojnina po tistem od staršev, ki je ugodnejša, in sicer v višini 100 % osnove za njeno odmero.

Pri večjem številu otok, ki so izgubili oba starša, se odmerita dve družinski pokojnini po vsakem od njiju v višini 100 % osnove za njeno odmero. Obe družinski pokojnini se nato razdelita v enakih sorazmernih delih glede na število otrok. Če razdelitev na enake dele ni mogoča, pripada preostanek zneska najstarejšemu otroku.

Slovarček

Potrebni obrazci

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Zahtevo za vdovsko in družinsko pokojnino je treba vložiti na območni enoti ZPIZ-a.

Povej naprej