Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Poškodbe pri delu in poklicne boleznii

Kdo je upravičen?

Obvezno in prostovoljno zavarovane osebe so za primere poškodbe pri delu in poklicnih bolezni vključene v dva sistema zavarovanja.

Sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja krije zavarovalne primere glede začasne nezmožnosti za delo, medtem ko zavarovalne primere invalidnosti ali smrt zavarovanca krije sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Poškodbe pri delu so vse poškodbe, ki so nastale zaradi dela oziroma med opravljanjem dela.

Poklicne bolezni so opredeljene v Pravilniku o seznamu poklicnih bolezni.

Kdaj sem upravičen?

Druge osebe, ki niso vključene v obvezno ali prostovoljno zavarovanje in opravljajo neko delo ali dejavnost, se vključijo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Za te osebe se plačujejo prispevki za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih ali po posebej določeni prispevni stopnji, v skladu s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja.

Obdobje takšnega zavarovanja se ne šteje v zavarovalno dobo.

Osebe, vključene v posebne primere zavarovanja so v primeru, da pride do poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju določenega dela ali dejavnosti izven obveznega zavarovanja, upravičene do invalidske pokojnine oziroma v primeru smrti preživeli družinski člani pridobijo pravico do vdovske ali družinske pokojnine, ki pa se odmerita od pokojnine, do katere bi bil zavarovanec upravičen ob smrti v obveznem zavarovanju.

Obseg pravic in načini uveljavljanja

V primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni je zavarovanec upravičen do kritja vseh stroškov najnujnejšega zdravljenja in zdravstvene rehabilitacije iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Začasna nezmožnost dela

Denarno nadomestilo za primer bolezni prvih 30 dni izplačuje delodajalec, nato pa ZZZS. Pravica do nadomestila traja vse do ponovne zmožnosti za delo. V primeru, da je zavarovancu v času nezmožnosti prenehalo delovno razmerje, je upravičen do nadomestila še za največ 30 dni začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja.

Invalidnost

V primeru invalidnosti je zavarovanec upravičen do invalidske pokojnine in različnih nadomestil za invalidnost.

Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu oziroma poklicne bolezni, se invalidska pokojnina odmeri v višini 57,25 % od pokojninske osnove. Če je za zavarovanca ugodneje, se invalidska pokojnina odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.

Smrt

V primeru smrti zavarovanca so preživeli družinski člani upravičeni do vdovske oziroma družinske pokojnine, ob izpolnjevanju določenih pogojev.

Slovarček

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja se uveljavljajo preko izbranega osebnega zdravnika ali drugega zdravnika v primeru nujne zdravniške pomoči.

Zahtevo za pravice v primeru invalidnosti ali smrti zavarovanca je treba vložiti na območni enoti ZPIZ-a.

Povej naprej