Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Nadomestilo plače za čas bolezni

Kdo je upravičen?

Do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja so upravičeni:

 • zaposleni zavarovanci;
 • samostojni podjetniki;
 • družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic;
 • vrhunski športniki in šahisti;
 • kmetje, če plačujejo prispevek od osnove, določene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • brezposelni s pravico do nadomestila pred nastopom ZUJF-a.

Kdaj sem upravičen?

Upravičenost do nadomestila ugotovi osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravniška komisija in velja od prvega delovnega dne zadržanosti od dela.

Vzroki za upravičenost so:

 • presaditev živega tkiva in organov v korist druge osebe;
 • posledice dajanja krvi;
 • nega ožjega družinskega člana;
 • izolacija in spremstvo na odredbo osebnega zdravnika;
 • poškodba pri delu in poklicna bolezen;
 • v drugih primerih zadržanosti od dela.

Obseg pravic in način uveljavljanja

Poklicna bolezen ali poškodba pri delu

V primeru, če je poškodba ali bolezen posledica dela, je zavarovanec upravičen do nadomestila, dokler ni ponovno zmožen za delo. Prvih 30 dni nadomestilo plačuje delodajalec; v primerih daljše odsotnosti je nadomestilo krito iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Bolezen ali poškodba izven dela

Tudi v primeru bolezni ali poškodbe, nastale izven dela, je zavarovanec upravičen do nadomestila plače.

Če zavarovancu v času zadržanosti od dela preneha delovno razmerje, je upravičen do nadomestila še za največ 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pripada zavarovancu nadomestilo tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ni spet zmožen za delo.

Nega ožjega družinskega člana

Eden izmed staršev oziroma skrbnikov otroka, mlajšega od 18. let, je upravičen do nadomestila plače, kadar otroka dejansko neguje.

Dolžina trajanja nadomestila

Otrok oz. ožji družinski član

do 7 delovnih dni

Otrok do 7. leta starosti ali starejši otrok z zmerno, težjo ali težko duševno ali telesno prizadetostjo

do 15 delovnih dni

V izjemnih primerih lahko osebni zdravnik podaljša trajanje pravice.

Kategorija

Čas nege

Nega otroka do 7. leta starosti ali za starejše zmerno, težje ali težko duševno in telesno prizadete otroke

največ 30 delovnih dni

Nega drugih ožjih družinskih članov

Največ 14 delovnih dni

Nega otroka zaradi težke možganske okvare, rakavih obolenj ali drugih posebno hudih poslabšanj zdravstvenega stanja, na predlog strokovnega kolegija za pediatrijo univerzitetnega kliničnega centra

Največ 6 mesecev

Daljše trajanje nadomestila zaradi zdravstvenega stanja otroka odobri zdravniška komisija oziroma strokovni kolegij Kliničnega centra Ljubljana – Pediatrične klinike.

Višina nadomestila

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina valorizacije. Nadomestilo ne sme biti manjše od zajamčene plače in višje od redne plače zavarovanca. Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in nadomestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Nadomestilo znaša:

 • 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik;
 • 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
 • 80 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik.

Po splošnih pravilih nadomestilo za prvih 90 dni znaša:

 • 90 % osnove v primerih iz prve alineje prejšnjega odstavka, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu;
 • 80 % osnove v primerih iz druge alineje prejšnjega odstavka;
 • 70 % osnove v primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi nege družinskega člana.

Izjema so vojaški invalidi in civilni invalidi vojne, ki imajo pravico do nadomestila v višini 100 % od osnove tudi po prvih 90 dneh. Nadomestilo za prvih 90 dni znaša 90 % od osnove v vseh primerih, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu in nege družinskega člana, ko nadomestilo od začetka znaša 100 % od osnove.

Potrebni obrazci

 • ustrezno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela;
 • v primeru darovanja krvi: predpisani obrazec, ki potrjuje, da je zavarovanec daroval kri.

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Pravica do nadomestila plače se dodeli na podlagi odločitve osebnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravniške komisije.

Povej naprej