Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Otroški dodatek

Kdo je upravičen?

Do otroškega dodatka je upravičen eden izmed staršev oziroma skrbnik otroka. Otrok mora biti mlajši od 18 let ter imeti (stalno ali začasno) prebivališče v Sloveniji. Dohodek na člana družine ne sme presegati 1.019,86 EUR (januar 2018).

Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki:

  • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali samostojno dejavnost ali je družbenik v gospodarski družbi;
  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni;
  • je oddan v rejništvo;
  • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe;
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Kdaj sem upravičen?

Do otroškega dodatka je starš upravičen od rojstva otroka do prvega dne naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji.

Starš lahko pravico do otroškega dodatka uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka, s čimer se prizna z mesecem otrokovega rojstva. V primeru poznejšega uveljavljanja pravice se slednja prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Pravica do otroškega dodatka velja največ eno leto. Za ponovno uveljavljanje pravice mora starš vložiti vlogo v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka.

Obseg pravic in način uveljavljanja

Višina otroškega dodatka se določi glede na povprečni neto mesečni dohodek na posameznega člana gospodinjstva, pri čemer se upoštevajo vsi dohodki in prejemki (razen prejemkov za kritje posebnih potreb). Pri tem se upoštevata še premoženje gospodinjstva in število otrok. Kaj se (ne) upošteva pri določitvi višine otroškega dodatka, je navedeno na spletni strani MDDSZ.

Razporeditvena shema uvrstitve v dohodkovni razred se nahaja na spletni strani MDDSZ.

Izjemna višina otroškega dodatka je določena kot:

  • 30 % povečanje v primeru enostarševske družine
  • 20 % povečanje v primeru, če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo.

Slovarček

Potrebni obrazci

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja pri centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno prebivališče oziroma kjer večino časa dejansko prebiva.

Povej naprej