Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Podpora podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb

Podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby pomáhajú pri:

  • vytváraní pracovných miest,
  • rozvoji zručností,
  • začleňovaní nezamestnaných a znevýhodnených osôb do spoločnosti a na pracovný trh.

V rámci stratégie Európa 2020 sú podnikanie a samostatná zárobková činnosť kľúčom na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Najvyššou prioritou Európskej komisie je obnoviť rast v Európe a zvýšiť počet pracovných miest bez ďalšieho zadlžovania sa.

Európska komisia sa pri podpore podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti sústredí na:

Zároveň sa snaží:

  • zlepšiť znalosti o podnikaní a samostatnej zárobkovej činnosti,
  • budovať kapacity v krajinách a regiónoch EÚ,
  • finančne podporovať podnikanie.

Rozširovanie vedomostí

Veľká časť budovania vedomostí a vzájomného učenia sa o podnikaní sa uskutočňuje v spolupráci s OECD. Spoločné publikácie zahŕňajú sériu Missing Entrepreneurs (Chýbajúci podnikatelia), ktorá sa zameriava na podporu podnikania medzi znevýhodnenými skupinami (mladí ľudia, ženy, staršie osoby, migranti, osoby so zdravotným postihnutím). Patrí sem aj séria politických súhrnov, ktoré sa venujú témam ako podnikanie starších osôbpodnikanie mladýchudržanie si samostatnej zárobkovej činnosti a neformálne podnikanie.

Budovanie kapacít

V rámci spolupráce s OECD sa venuje čoraz viac pozornosti analýze jednotlivých krajín. Komisia sa vo svojich správach zameriava na pomoc členským štátom pri zlepšovaní ich podpory v prospech mladých podnikateľov alebo podnikania ako východiska z nezamestnanosti.

Európska komisia a OECD takisto spoločne vypracovali nástroj pre lepšiu politiku v oblasti podnikania, ktorý môže pôsobiť ako katalyzátor na zlepšenie podnikateľských politík v meste, regióne alebo v krajine EÚ. Nástroj sa vzťahuje na politiky na podporu podnikania znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj na sociálne podnikanie.

Finančná podpora podnikania

Pokiaľ ide o mikrofinancovanie, Európsky nástroj mikrofinancovania Progress a tretia os programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) pomáhajú stimulovať samostatnú zárobkovú činnosť a zakladanie mikropodnikov. Finančnú podporu z tretej osi EaSI môžu využívať aj sociálne podniky.

Podnikanie podporuje finančnými a podpornými službami aj Európsky sociálny fond (ESF). Cielená podpora sa poskytuje nedostatočne zastúpeným a znevýhodneným skupinám vrátane podnikateliek a ľudí so zdravotným postihnutím.

Zdieľať stránku