Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Správy 28/05/2020

Zotavenie z krízy: finančné prostriedky EÚ na ochranu pracovných miest a podporu ekologickej, digitálnej a inkluzívnej spoločnosti a hospodárstva

Európska komisia predkladá zmeny potrebné na to, aby programy financovania EÚ v sociálnej oblasti riešili sociálne problémy a problémy zamestnanosti v období po kríze.

Európska komisia dnes predkladá zmeny potrebné na to, aby programy financovania EÚ v sociálnej oblasti riešili hlavné sociálne problémy a problémy zamestnanosti, ktoré nás čakajú v období po kríze, napríklad nárast nezamestnanosti mladých ľudí, potreba riadiť základnú potravinovú a materiálnu pomoc najodkázanejším osobám, ako aj riziko chudoby detí. Dnešné návrhy financovania budú tiež sprevádzať pracovníkov na ich ceste zelenou a digitálnou transformáciou, a to prostredníctvom investícií do príležitostí na získanie zručností, čo im umožní prosperovať v klimaticky neutrálnej, digitálnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti. Zároveň zabezpečujeme nadčasovosť našich opatrení vo financovaní, a to zavedením mechanizmu reakcie na krízu pre núdzové situácie v budúcnosti.

To si vyžaduje okamžitú aktualizáciu pravidiel tak súčasných programov financovania, ako aj návrhu budúceho rozpočtu s cieľom reagovať na nové problémy. Hlavným finančným nástrojom na vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv bude Európsky sociálny fond plus. Zostáva naším kompasom na zaistenie sociálne spravodlivého zotavenia. Použitím nového financovania sa posilnia ďalšie nástroje, ako už existujúci Európsky sociálny fond (ESF)Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), aby sa mohlo okamžite začať úsilie o návrat ľudí do práce a nasmerovanie pomoci najzraniteľnejším osobám.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Urobiť Európu odolnejšou, udržateľnejšou a inkluzívnejšou v budúcnosti znamená investovať do jej ľudí teraz, a najmä do mladších generácií. Našou prioritou je rýchlo prekonať sociálny a hospodársky šok vyvolaný krízou spôsobenou koronavírusom a zaistiť, aby sa na nikoho nezabudlo.“

Okamžitá reakcia: významné dodatočné zdroje pre Európsky sociálny fond (ESF) a Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

Navrhuje sa, aby fondy politiky súdržnosti (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond) dostali 55 miliárd eur vo forme nových finančných prostriedkov na roky 2020 – 2022 na vyváženie negatívneho vplyvu koronavírusu na trh práce. Nástrojom na tento účel je REACT-EU, v ktorom zohráva Európsky sociálny fond na roky 2014 – 2020 kľúčovú úlohu pri udržiavaní zamestnanosti a podporovaní sociálnej inklúzie.

Dodatočné zdroje ESF by mali byť zamerané predovšetkým na podporu:

  • udržania pracovných miest, aj prostredníctvom režimov skráteného pracovného času a podpory samostatne zárobkovo činných osôb s cieľom chrániť ich príjmy,
  • vytvárania nových pracovných miest, najmä pre ľudí v zraniteľných situáciách,
  • opatrení týkajúcich sa zamestnanosti mladých ľudí,
  • vzdelávania a odbornej prípravy,
  • rozvoja zručností, najmä s cieľom podporiť dvojitú ekologickú a digitálnu transformáciu,
  • opatrení s cieľom zlepšiť prístup k sociálnym službám a službám zdravotnej starostlivosti, a to aj pre deti.

Komisia tiež navrhla, aby členské štáty mohli v rámci REACT-EU zabezpečiť pre Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) dodatočné zdroje do roku 2022. Takto budú poskytnuté dodatočné zdroje pre potravinovú a základnú materiálnu pomoc a súvisiace opatrenia a pre vyhradené opatrenia na sociálnu inklúziu. Zaistí sa, že financovanie kľúčových opatrení na nápravu škôd spôsobených krízou a podpora najodkázanejším osobám môžu pokračovať bez prerušenia.

Pri čerpaní týchto finančných prostriedkov majú členské štáty náležite podporovať rodovú rovnosť, ktorá je horizontálnou zásadou v právnych predpisoch týkajúcich sa sociálnych fondov.

Dlhodobejšia reakcia: posilnený návrh týkajúci sa Európskeho sociálneho fondu plus

V rámci nových návrhov budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027, ktorý bol dnes prijatý, Komisia navrhla dôležité zmeny v návrhu týkajúcom sa Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

  • Zmenený návrh obsahuje posilnenú podporu zamestnanosti mladých ľudí. Členské štáty s počtom ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, prevyšujúcim priemer Únie by mali investovať aspoň 15 % (oproti 10 % v pôvodnom návrhu pre ESF+) zo svojich zdrojov ESF+ na cielené opatrenia na podporu mladých ľudí.
  • ESF+ tiež pomôže riešiť chudobu detí. V období po pandémii koronavírusu sa nesmie zabudnúť na žiadne dieťa. V zmenenom návrhu ESF+ sa od všetkých členských štátov vyžaduje, aby pridelili aspoň 5 % svojich zdrojov ESF+ na zavedenie opatrení, ktoré zmierňujú chudobu detí.
  • ESF+ okrem toho významne prispeje k zelenej a digitálnej transformácii nasmerovaním investícií do príležitostí na získanie zručností, aby pracovníci mohli prosperovať v klimaticky neutrálnej, digitálnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti.
  • Aby sme boli lepšie pripravení na núdzové situácie v budúcnosti, ESF+ zahŕňa mechanizmus reakcie na krízu. Tým sa zaistí, že Komisia ho môže za výnimočných okolností upraviť s cieľom reagovať na takéto udalosti, a to podľa potreby okamžitou zmenou pravidiel správy fondu pre členské štáty.

Posilnený Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku významných reštrukturalizácií, a to financovaním cielenej odbornej prípravy a inej podpory ich opätovného začlenenia na trhu práce. Vzhľadom na očakávaný nárast dopytu po skončení pandémie koronavírusu Komisia navrhuje zvýšiť od roku 2021 ročné dostupné finančné prostriedky na 386 miliónov eur.

Ďalšie fondy podporujúce ciele zamestnanosti a sociálne ciele

Do podpory sociálnych cieľov a cieľov zamestnanosti budú navyše významne investovať mnohé iné fondy.

Nový Nástroj na podporu obnovy a odolnosti má rozpočet vo výške 560 miliárd eur, ktorý môžu členské štáty čerpať na podporu sociálnych investícií a reforiem prostredníctvom grantov a úverov. Tento nástroj je prepojený s usmernením európskeho semestra, ktorý nadväzuje na európsky pilier sociálnych práv. Pomôže preto členským štátom riešiť štrukturálne hospodárske a sociálne problémy v rôznych oblastiach, najmä v sociálnej oblasti a v oblastiach zamestnanosti, zručností a vzdelávania.

Komisia navrhla poskytnúť pre Fond na spravodlivú transformáciu značné dodatočné finančné prostriedky, čím sa dosiahne celková suma 40 miliárd eur. Tieto finančné prostriedky sa použijú na zmiernenie sociálno-ekonomických vplyvov transformácie smerom ku klimatickej neutralite v najviac postihnutých regiónoch, napríklad podporou rekvalifikácie pracovníkov.

Zo zvýšených zdrojov bude mať prínos aj Program InvestEU, a to na podporu sociálnej infraštruktúry alebo mikrofinancovanie podnikov, predovšetkým v sociálnom hospodárstve. Celkový rozpočet pre Program InvestEU sa navrhuje vo výške 32 miliárd eur.

Erasmus, s celkovým navrhovaným rozpočtom vo výške 25 miliárd eur, bude investovať do mladých ľudí, keďže im ponúka príležitosti získať nové skúsenosti cestovaním do zahraničia. Poskytuje aj rozhodujúce finančné prostriedky v oblasti zručností a odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Zdieľať stránku