Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie

Financovanie

Európska komisia financuje projekty v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a sociálneho začlenenia prostredníctvom týchto programov:

Európsky sociálny fond (ESF)

ESF financuje projekty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj pracovných zručností a zlepšenie šancí na pracovných trhoch. Verejné a súkromné organizácie, ktoré majú záujem o toto financovanie, by mali kontaktovať riadiace orgány ESF vo svojom štáte. Európska komisia stanovuje priority financovania, avšak do výberu projektov sa priamo nezapája.

Viac o ESF
ESF vo vašej krajine

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

EGF pomáha zamestnancom, ktorí boli prepustení v dôsledku zmien v štruktúre svetového obchodu, aby si čo najrýchlejšie našli nové zamestnanie. Jednotlivci alebo spoločnosti, ktorí majú záujem o finančnú pomoc z fondu EGF, by sa mali obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány.

Viac o EGF

Financovanie na roky 2021 – 2027

Komisia navrhla jednoduchší a integrovanejší Európsky sociálny fond (ESF+) a revidovaný Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Tieto zmeny sú súčasťou návrhov Komisie týkajúcich sa viacročného finančného rámca 2021 – 2027 (VFR), ktoré boli prijaté 2. mája 2018. O týchto návrhoch sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a Rade EÚ.

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je finančným nástrojom na európskej úrovni, ktorý riadi priamo Európska komisia. Využíva sa na podporu zamestnanosti, sociálnej politiky a pracovnej mobility v EÚ. Oprávnené subjekty môžu požiadať o financovanie prostredníctvom výziev na predloženie ponúk alebo výziev na predloženie návrhov.

Viac o EaSI

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje opatrenia krajín EÚ na poskytovanie materiálnej pomoci najnúdznejším osobám. Vnútroštátne orgány vyberajú na základe národných programov na obdobie 2014 – 2020 schválených Komisiou partnerské organizácie, ktoré pomoc doručujú.

Viac informácií o FEAD

Súvisiace financovanie

Zdieľať stránku