Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Financovanie

Európska komisia financuje projekty v oblasti zamestnanosti, sociálnych záležitostí a sociálneho začlenenia prostredníctvom týchto programov:

Európsky sociálny fond (ESF)

ESF financuje projekty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj pracovných zručností a zlepšenie šancí na pracovných trhoch. Verejné a súkromné organizácie, ktoré majú záujem o toto financovanie, by mali kontaktovať riadiace orgány ESF vo svojom štáte. Európska komisia stanovuje priority financovania, avšak do výberu projektov sa priamo nezapája.

Viac o ESF
ESF vo vašej krajine

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

EGF pomáha zamestnancom, ktorí boli prepustení v dôsledku zmien v štruktúre svetového obchodu, aby si čo najrýchlejšie našli nové zamestnanie. Jednotlivci alebo spoločnosti, ktorí majú záujem o finančnú pomoc z fondu EGF, by sa mali obrátiť na príslušné vnútroštátne orgány.

Viac o EGF

Financovanie na roky 2021 – 2027

Komisia navrhla jednoduchší a integrovanejší Európsky sociálny fond (ESF+) a revidovaný Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF). Tieto zmeny sú súčasťou návrhov Komisie týkajúcich sa viacročného finančného rámca 2021 – 2027 (VFR), ktoré boli prijaté 2. mája 2018. O týchto návrhoch sa v súčasnosti diskutuje v Európskom parlamente a Rade EÚ.

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI)

Program EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) je celoeurópsky finančný nástroj, ktorý priamo riadi Európska komisia v záujme podpory zamestnanosti, sociálnej politiky a mobility pracovnej sily v rámci EÚ. Oprávnené organizácie môžu požiadať o financovanie prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk alebo výzvy na predkladanie návrhov.

Viac o EaSI

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD)

Fond podporuje opatrenia krajín EÚ na poskytovanie materiálnej pomoci najodkázanejším osobám. Vnútroštátne orgány vyberajú partnerské organizácie, ktoré poskytujú pomoc, na základe národných programov na roky 2014 – 2020 schválených Komisiou.

Viac o FEAD

Sociálny dialóg

Komisia podporuje projekty v oblasti sociálneho dialógu a pracovnoprávnych vzťahov na európskej aj vnútroštátnej úrovni – za predpokladu, že majú dostatočne silný nadnárodný/európsky rozmer – prostredníctvom troch rozpočtových okruhov. Výzvy na predkladanie návrhov sa každoročne organizujú pre rozpočtové okruhy týkajúce sa pracovnoprávných vzťahov a sociálneho dialógu, informačných a vzdelávacích opatrení pre organizácie pracovníkov a informácií, konzultácií a účasti zástupcov podnikov.

Viac informácií o sociálnom dialógu

Súvisiace financovanie

Zdieľať stránku