Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ

EÚ ponúka spoločné pravidlá na ochranu vašich práv na sociálne zabezpečenie pre prípad, že v rámci Európy zmeníte miesto svojho pobytu (ide o 28 štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Pravidlá týkajúce sa koordinácie sociálneho zabezpečenia nenahrádzajú vnútroštátne systémy a nezavádzajú jednotný európsky systém. Každý štát samostatne vo svojich právnych predpisoch určuje okruh osôb, na ktoré sa sociálne zabezpečenie vzťahuje, aké dávky sa vyplácajú a aké podmienky musia byť splnené.

Na koho sa tieto pravidlá uplatňujú? 

Štyri základné zásady 

  1. V každom momente sa na vás vzťahujú právne predpisy len jednej krajiny, takže príspevky platíte len v jednej krajine. O právnom poriadku štátu, ktorý sa na vás vzťahuje, rozhodujú inštitúcie sociálneho zabezpečenia. Nemáte možnosť výberu.
    Prečítajte si, ktoré pravidlá sa uplatnia vo vašom prípade
  2. Máte rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci štátu, ktorý vám poskytuje poistné krytie. Táto zásada sa označuje ako zásada rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
  3. Keď žiadate o dávku, zohľadnia sa v prípade potreby aj predchádzajúce obdobia, keď ste boli poistení, pracovali alebo bývali v iných krajinách.
  4. Ak máte nárok na výplatu dávky v jednom štáte, vo všeobecnosti máte na ňu nárok aj v prípade, že teraz bývate v inom štáte. Táto zásada sa označuje ako zásada exportovateľnosti (možnosť prenosu nároku na dávku do iného štátu).

Ďalšie informácie 

Od 1. mája 2010 sa uplatňujú nové ustanovenia a nové nariadenie, ktoré modernizujú pravidlá koordinácie (Nariadenia 883/2004 a 987/2009). Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si najčastejšie otázky. Viac informácií o pravidlách sociálneho zabezpečenia v štáte, o ktorý sa zaujímate. 

Európska komisia predložila 13. decembra 2016 revíziu právnych predpisov EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli predbežnú dohodu o tomto návrhu v marci 2019.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? 

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Spýtajte sa služby Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Požiadajte o právnu radu na stránkach Vaša Európa – Poradenstvo

 

Zdieľať stránku