Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Práva na pracovisku

© Yuttana Studio / Adobe Stock

Každý zamestnanec v EÚ má určité minimálne práva týkajúce sa:

  • zdravia a bezpečnosti pri práci (všeobecné práva a povinnosti, pracoviská, pracovné vybavenie, osobitné riziká a zraniteľní pracovníci);
  • rovnosti príležitostí pre ženy a mužov: (rovnaký prístup v práci, tehotné zamestnankyne, materská dovolenka, rodičovská dovolenka);
  • ochrany proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy, náboženstva, veku, zdravotného postihnutia a sexuálnej orientácie;
  • pracovnoprávnych vzťahov: (čiastočný pracovný úväzok, pracovné zmluvy na dobu určitú, pracovný čas, zamestnávanie mladých, poskytovanie informácií a konzultácie so zamestnancami).

Tieto práva sú zakotvené v pracovnoprávnych predpisoch EÚ (smerniciach) a členské štáty EÚ musia zabezpečiť ich ochranu v rámci svojich vnútroštátnych právnych systémov.

Ak sú podľa vás vaše práva porušované, mali by ste sa v prvom rade obrátiť napr. na inšpektorát práce alebo orgán riešiaci pracovno-právne spory vo vašej krajine.

Zdieľať stránku